Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

Obec Valaliky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods.1 písm. a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   na prenájom pozemkov parcely: KN-E č. 124, druh: trvalé trávne porasty, zapísaná na LV č. 2217 o  výmere 4404 m2 , KN-E č. 235/1, druh: orná pôda, zapísaná na LV č. 2217 o  výmere 457 m2, KN-E č. 235/2, druh: orná pôda, zapísaná na LV č. 2217 o výmere 49 m2, KN-E č. 236, druh: trvalé trávne porasty, zapísaná na LV č. 2217 o  výmere 6481 m2, KN-E č. 309/17, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2217 o výmere 1160 m2, KN-E č. 309/28, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2217 o výmere 4421 m2, KN-E č. 310/5, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2217 o  výmere 708 m2 a KN-C č. 1359/2, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1273 o  výmere 4672 m2   , pričom kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk bude cena nájomného  za m2/rok a účel využitia na poľnohospodárske účely.

Čítaj tu:

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo