Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

Starosta obce  Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Valaliky, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019 (piatok) o 16.00 hod. v sobášnej sále Obecného úradu Valaliky.

Návrh programu:

 1. Otvorenie (schválenie programu rokovania, voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa)
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení zo dňa 06.11.2019 a 20.11.2019
 3. Informácia a závery z rokovania Finančnej, Stavebnej a Kultúrnej komisie
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu
 5. Stav rozpočtu obce:
 • - Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)
 • - Podnikateľská činnosť obce – informácia
 1. Základné prehľady a informácie – chod obce
 • - Informácia o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach
 • - Informácia o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad
 • - Informácia o stave nedoplatkov a preplatkov na ostatných poplatkoch
 • - Informácia o stave nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách
 • - Informácia o stave zmluvných pohľadávok
 1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného zasadnutia
 2. Koncepcie a programy obce – informácia a stav
 3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – ŠK šípky, Bedmintonový klub, FSk Kadlubek
 4. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2020 – 2022
 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2020 – 2022
 6. Návrh rozpočtu a programov obce Valaliky na roky 2020 – 2022
 7. Vyhodnotenie pripomienok k návrhom VZN č. 5 – 8/2019
 8. Návrh VZN č. 5/2019 o zmene a doplnení VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky
 9. Návrh VZN č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 10. Návrh VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty
 11. Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Interpelácia poslancov na starostu obce
 13. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
 14. Dotazy a dopyty občanov
 15. Záver

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo