Font

Matričný úrad

 

Ing. Gabriela Sočuvková

Tel. č.: 055/202 89 53
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , matrika@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň  
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

 

Zákony a právne predpisy súvisiace s agendou matričného úradu:

- Zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška MV SR č.529/2011 Z.z, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov v znení neskorších predpisov.
- Zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
- Zákon NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č.515/2003 Z.z..
- Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
- Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch neskorších predpisov.

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva, ak zákon NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matrika je verejná listina. Správa matrík – matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe zákona č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Územné obvody matričných úradov ustanovuje vyhláška MV SR č.529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných údajov v znení vyhlášky č.6/2003 Z. z..

 

Územný obvod matričného úradu Valaliky tvoria obce: Geča, Kokšov – Bakša, Valaliky.

Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie na Matričnom úrade Valaliky osobitne pre obec Valaliky, Geča, Kokšov - Bakša; kniha manželstiev sa vedie ako jediná pre matričný obvod.

 

Matričný úrad:
- vedie matričné knihy a vydáva výpisy z nich – rodný list, sobášny list, úmrtný list
    1. rodné listy občanov narodených od roku 1907 – 1963
    2. sobášne listy občanov zosobášených od roku 1907 – až bežný rok
    3. úmrtné listy občanov, ktorí zomreli na území matričného obvodu od roku 1907 až po bežný rok.  Matričný úrad vydáva matričné výpisy narodených, zosobášených a zomrelých od roku 1907 do 31.12.1938 v Barci. Matričné knihy z rokov 1895 až 1906 sú od roku 2012 uložené v Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice, Južná trieda 82, 040 17 Košice.
- prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonanie obradov uzavretia manželstva občianskou formou,
- povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade,
- povoľuje uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
- posudzuje žiadosti o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
- posudzuje žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca,
- vydáva potvrdenia o tom, že SR nevydáva potvrdenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
- prijíma listy o prehliadke mŕtveho, vydáva úmrtné listy, potvrdzuje žiadosti o príspevok na pohreb,
- prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté,
- vyhotovuje výpisy z matrík na plnenie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
- plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
- prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
- prijíma žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastali v cudzine do Osobitnej matriky MV SR,
- vybavuje zmeny mien a priezvisk v zmysle § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/,
- prijíma žiadosti o výpis z registra trestov,
- prijíma žiadosti o opravu rodných čísiel.

 

 

 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Kornélia
Dnes : Slávka
Zajtra : Judita
Pozajtra : Dagmara

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
december 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Voľby 2017

volby 2017