Hlásenie pobytu

Search Our Site

 

Ing. Gabriela Sočuvková

Tel. č.: 055/202 89 53
e-mail: socuvkova.gabriela@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  


Osvedčovanie podpisov a listín
Potvrdenie o trvalom pobyte
Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt
Odhlásenie z trvalého pobytu
Rozhodnutie o orientačnom a súpisnom čísle
Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov


Potvrdenie o trvalom pobyte

Vydáva sa na účely spojené s:
- vybavovaním občianskeho preukazu
- iné (napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľ, súdy), správny poplatok: 5 €

Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt

K prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt žiadateľ predloží doklady:
- platný občiansky preukaz občana, ktorý sa chce prihlásiť na trvalý pobyt
- doklad o vlastníctve, alebo spoluvlastníctve budovy
- súhlas vlastníkov, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy s osvedčeným podpisom

- za občana mladšieho ako 18 rokov (alebo pozbaveného na právne úkony) súhlas zákonného zástupcu, alebo opatrovníka

- rodný list dieťaťa.
Na prechodný pobyt sa prihlasuje žiadateľ na dobu určitú, t.j. 5 rokov. Prechodný pobyt sa končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.
Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom, alebo prechodnom pobyte: 5 €.

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan je odhlásený z trvalého pobytu na základe odhlasovacieho lístka, doručeného obecnému úradu z miesta, kde sa občan prihlásil na nový trvalý pobyt.

 

Osvedčovanie podpisov a fotokópie listín

Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi.

Pri osvedčovaní podpisu osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, osobne predloží svoj občiansky preukaz. 
Správny poplatok: 1,50 € za osvedčenie jedného podpisu. Od správneho poplatku sú oslobodené osoby, ktorým doklad slúži na sociálne účely.

Pri osvedčovaní fotokópie listiny je potrebné predložiť originál listiny, ktorú potrebujete osvedčiť.
Obec nevykonáva osvedčovanie:
- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností,
- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
- ak je listina v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
Správny poplatok: 1,5 €  za jednu stranu.

Tlačivo:
Čestné vyhlásenie

Rozhodnutie o určení, zmene, zrušení súpisného a orientačného čísla

Rozhodnutie sa vydáva na základe predloženia:

- listu vlastníctva k nehnuteľnosti,
- kolaudačného rozhodnutia,
- povolenie na odstránenie stavby,
- kópia z katastrálnej mapy.
- geometrický plán.

Správny poplatok:
- vydanie rozhodnutia o pridelení/zmene/zrušení súpisného čísla: 3,50 €
- vydanie tabule so súpisným číslom: bez poplatku
- vydanie tabule s orientačným číslom: 7,50 €

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Pre zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov je potrebné podať žiadosť o zapísanie do evidencie.
Správny poplatok: 6,50 €

Tlačivo:
Žiadosť o zápis do evidencie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo