Samospráva obce

V tejto kategórii sa nachádzajú všetky články zo: samospráva obce

Projekty

 

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

 

rekonštrukcia verejného osvetlenia

 

 

Rekonštrukcia Základnej školy Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania.

Výška poskytnutej dotácie 1 844 347,77 €, celkové náklady projektu vo výške 1 990 779,70 €.

Cieľom projektu je rekonštrukcia pavilónov A a B Základnej školy Valaliky.

Hlavným dodávateľom stavby je spoločnosť ZIPP Bratislava s.r.o. Projekt bol ukončený v roku 2011.

 

 

Obnova centier miestnych častí obce Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os: 4 Regenerácia sídel, opatrenie č. 4.1 Regenerácia sídel.

Výška poskytnutej dotácie 610 839 €, celkové náklady projektu vo výške 642 988,42 €.

Cieľom projektu bola rekonštrukcia Parku profesora Hlaváča, pokládka nového asfaltového koberca na časti Kostolnej ulici, výstavba chodníka pre peších pri Základnej škole Valaliky a výmena oplotenia, rekonštrukcia dopravného ihriska pri Obecnom úrade Valaliky, výmena verejného osvetlenia pred dopravným ihriskom a Obecným úradom, pokládka zámkovej dlažby pred Obecným úradom a rekonštrukcia priestranstva pri Kultúrnom dome s uložením prvkov detskej architektúry.

Hlavným dodávateľom stavby je spoločnosť EUROVIA SK a.s. z Košíc. Projekt bol ukončený v roku 2012.

 

Rekonštrukcia oplotenia športového areálu

Projekt bol realizovaný v roku 2011 s finančnou podporou Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, os č. 4, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Výška poskytnutej dotácie: 39 996,51 € z toho 31 997,20 € z prostriedkov EPFRV a 7999,31 € z prostriedkov štátneho rozpočtu. Celkové náklady na rekonštrukciu sú vo výške 48 071,81 €.

Predmetom projektu je rekonštrukcia oplotenia športového areálu a výmena vstupnej brány s bráničkou pre chodcov. 

Dodávateľom stavby na základe zmluvy o dielo je spoločnosť B - Komplex s.r.o. so sídlom v Košiciach. Práce na rekonštrukcii boli začaté v septembri 2011 a ukončené v júni 2012.

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚZEMNÝ PLÁN

Územný plán obce Valaliky bol spracovaný v roku 1994. 

 

ZMENY A DOPLNKY č. 2
 
 
 
PRIEMYSELNÝ PARK
 
gragická časť: časť 1 časť 2časť 3časť 4, časť 5, časť 6
 
textová časť

ZMENY A DOPLNKY č. 3

grafická časť - Územný plán obce valaliky - zmeny a doplnky č. 3 - november 2012, legenda, schéma lokalít riešených vrámci ZaD č. 3 (lokalita A, B, F, G, Ia, Ib, J, K)

výkres lokalita A

výkres lokalita B

výkres lokalita F

výkres lokalita G

výkres lokalita Ia

výkres lokalita Ib

výkres lokalita J

výkres lokalita K

 textová časť

 

VZN č. 3/2013 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Valaliky

 

Oznámenie o začatí verejného prerokovania Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Valaliky

Obec Valaliky oznamuje verejnosti, že dňom 4. marca 2016 začína verejné prerokovanie Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-O obce Valaliky. Prerokovanie dokumentácie, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční dňa 21.marca 2016 o 16.00 hod. v budove Obecného úradu Valaliky. Písomné stanoviská a pripomienky k riešeniu Zmien a doplnkov č. ÚPN-O obce Valaliky možno uplatniť na Obecnom úrade Valaliky najneskôr do 4. apríla 2016.

 oznámenie čítaj tu:

 Zmeny a doplnky č.4 ÚPN-O obce Valaliky - textová časť čítaj tu: 

 Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O obce Valaliky - grafická časť:

 1. Náložky:

 - V1 ZaD4 širšie 10000 náložka čítaj tu:

 - V2B ZaD4 komplexny 2000 náložka čítaj tu:

 - V3 ZaD4 energetika 10000 náložka čítaj tu:

 - V4 ZaD4 ppf 10000 náložka čítaj tu:

 - V5B ZaD4 ppf 2000 náložka čítaj tu:

 2. Podložky:

 - V1 širšie 10000 podložka čítaj tu:

 - V1 širšie legenda čítaj tu:

 - V2 legenda ZaD2 čítaj tu:

 - V2 legenda ZaD3 čítaj tu:

 - V2B komplexny 2000 podložka  čítaj tu:

 - V3 energetika 10000 podložka čítaj tu:

 - V3 energetika legenda čítaj tu:

 - V4 ppf   10000 podložka čítaj tu:

 - V4 ppf   legenda podložka čítaj tu:

 - V5B ppf  2000  podložka čítaj tu:

 3. Sútlač:

 - V1_ZaD4_kataster_10000_sútlač čítaj tu:

 - V2B_ZaD4_komplex_2000_sútlač čítaj tu:

 - V3_ZaD4_energetika_10000_sútlač čítaj tu:

 - V4_ZaD4_ppf_10000_sútlač čítaj tu:

 - V5B_ZaD4_ppf_2000_sútlač čítaj tu:

VZN č. 8/21016 o záväznej časti Územného plánu obce Valaliky s premietnutím Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce

 

 

Rozpočet a záverečný účet

 

Rozpočet obce Valaliky na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Valaliky č. 10/2017 zo dňa 15.03.2017

OZ schvaľuje rozpočet obce a programy obce Valaliky na rok 2017 s pozmeňujúcimi pripomienkami, ktoré sú uvedené v zápisnici.

 

Rozpočet obce Valaliky na roky 2016-2018

Obecné zastupiteľstvo obce Valaliky na zasadnutí dňa 24.02.2016 uznesením č. 14/2016 :

 

a) zobralo na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 - 2018

 b) zobralo  na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 – 2018 a rozpočty obce na roky 2017 a 2018

 c) schválilo rozpočet obce  na rok 2016  s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v zápisnici.

Rozpočet obce Valaliky na roky 2016-2018 - čítaj tu


Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 podľa programov 

Záverečný účet obce Valaliky za rok 2015 - čítaj tu: 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2017

Oznámenie

k návrhu VZN

Návrh VZN Dátum zverejnenia
oznámenie

č. 1/2017o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťamaterskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2017

10.05.2017
 oznámenie  č.2/2017 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  08.08.2017
 oznámenie  č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky  26.10.2017
     
VZN  č.1/2017 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2017

-účinnosť 27.06.2017

VZN č. 2/2017

o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi

- účinnosť 13.09.2017

Rok 2016

Oznámenie k návrhu VZN Návrh VZN Dátum zverejnenia
oznámenie

č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

 21.1.2016
oznámenie

č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov

na území obce Valaliky

9.12.2015
oznámenie

č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Valaliky

Príloha k VZN č. 3/2016

10.03.2016
oznámenie

č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2016

 23.03.2016
oznámenie

č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

16.05.2016
oznámenie

č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky

 26.5.2016
oznámenie

č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

30.5. 2016
oznámenie

č. 8/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Valaliky s premietnutím Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce

 05.10.2016
oznámenie

 č. 9 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Valaliky

24.11.2016

VZN obce Valaliky č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaliky

- účinnosť 01.02.2016

VZN č. 2/2016   o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Valaliky

- účinnosť 17.05.2016

Príloha k VZN. č. 2

VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2016

- účinnosť 17.05.2016

VZN č. 4/2016 o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

-účinnosť 21.06.2016

VZN č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

- účinnosť 21.06.2016

VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky

-účinnosť 02.07.2016

VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

- účinnosť 02.07.2016

VZN č. 8/2016, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného  plánu obce  Valaliky s premietnutím  záväzných častí jeho Zmien a doplnkov č.4

- účinnosť od 25.11.2016

VZN č. 9/2016 o zmene VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Valaliky

- účinnosť od 03.01.2017

  Rok 2015

VZN  Obce Valaliky č .7 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

VZN č. 6/2015 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky

 VZN č. 5/2015 o zmene a doplnení VZN č 1/2008 prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

VZN č. 4/2015 o zrušení VZN č. 7/2013 o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce

VZN č. 3/2015 o zmene a doplnení VZN č. 4/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

Príloha k VZN č. 3/2015

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Valaliky a jeho príloha č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci Valaliky

ROK 2014

VZN č. 1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky z rozpočtu obce Valaliky

VZN č. 4/2014 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty

ROK 2013

 

ROK 2012

 

ROK 2011

 

ROK 2009

 

ROK 2008

 

ROK 2007

VZN č.2/2007, ktorým sa upravuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

 

 

 


Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

 

Zasadnutia v roku 2017

 

18. januára 2017 - uznesenia a zápisnica,  oprava zápisnice

15. marca 2017 - uznesenia a zápisnica

27. marca 2017 - uznesenia a zápisnica

3. mája 2017 - uznesenia a zápisnica

24.05.2017 - uznesenia a zápisnica

12.06.2017 - uznesenia a zápisnica

23.08.2017 - uznesenia  a zápisnica

11.10.2017 - uznesenia a zápisnica

06.11.2017 - uznesenia

Zasadnutia v roku 2016

13. januára 2016 - uznesenia a zápisnica

24. februára 2016 - uznesenia a zápisnica

20. apríla 2016 - uznesenia a zápisnica

01. júna 2016 - uznesenia a zápisnica

15. júna 2016 - uznesenia a zápisnica

11. júla 2016 - uznesenia a zápisnica

07. septembra 2016 - uznesenia a zápisnica

09. novembra 2016 - uznesenia a zápisnica

09. decembra 2016 - uznesenia a zápisnica

 

 

Zasadnutia v roku 2015

28. januára 2015 - uznesenia a zápisnica

25. februára 2015 - uznesenia a zápisnica

22. apríla 2015 - uznesenia a zápisnica

03. júna 2015 - uznesenia a zápisnica

30. júna 2015 - uznesenia a zápisnica

23. septembra 2015 - uznesenia a zápisnica

28. októbra 2015 - uznesenia a zápisnica

09. decembra 2015 - uznesenia a zápisnica

 Zasadnutia v roku 2014

22. januára 2014 - uznesenia  a zápisnica

26. február 2014 - uznesenia a zápisnica

11. apríl 2014 - uznesenia a zápisnica

11. jún 2014 - uznesenia a zápisnica

13. august 2014 - uznesenia a zápisnica

08. október 2014 - uznesenia a zápisnica

28. november 2014 - uznesenia a zápisnica

10. december 2014 - uznesenia a zápisnica

 Zasadnutia v roku 2013

 13. decembra 2013 - uznesenia a zápisnica

 13. novembra 2013 - uznesenia a zápisnica

18. september 2013 - uznesenia a zápisnica

24. júl 2013 - uznesenia a zápisnica

19. jún 2013 - uznesenia a zápisnica

22. máj 2013 - uznesenia a zápisnica

27. marec 2013 - uznesenia a zápisnica

27. február 2013 - uznesenia a zápisnica

23. január 2013 - uznesenia a zápisnica

 

 

Uznesenia a zápisnice z minulých rokov sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade Valaliky.

 

Hlavný kontrolór obce

 
Ing. Ladislav Nyulázsi                                                                

Skladná 8, Trstené pri Hornáde

 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR obce na základe § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov vykonáva tieto úlohy:

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d Rozsah kontrolnej činosti,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia na vyhodnocovanie cenových ponúk

Predseda komisie:  Roman Leško, Krížna 10, Valaliky
Členovia:    Dušan Kmec, Staničná 6, Valaliky
                 Jozef Kacvinský, Horná Úvrať 9, Valaliky
                 Jozef Klučár, Na Ortášoch 20, Valaliky
 

Stavebná komisia

Predseda komisie: Pavol Weber, Lúčna 4, Valaliky
Členovia: Peter Rák, Topoľová 9, Valaliky
              Ing. Peter Paulik, Abovská, Valaliky
              Ing. Peter Szabó, Na Ortášoch 28, Valaliky
 

Kultúrno - sociálna komisia

Predsedkyňa komisie: Bc. Paulina Kacvinská, Topoľová 8, Valaliky
Členovia:   Eva Tóthová, Čorgovská 4, Valaliky
                Helena Jakabová, Kokšovská 2, Valaliky
                Vincent Mitro, Hlavná 106, Valaliky
                Gabriel Eliáš, Staničná 2, Valaliky
                Mgr. Pavol Kacvinský, Nábrežná 16, Valaliky
               
 
Komisia na ochranu verejného záujmu
 
Predsedkyňa komisie: Ing. Juliana Arvaiová, Nábrežná 4, Valaliky
Členovia: Roman Leško, Krížna 10, Valaliky
              Dušan Kmec, Staničná 6, Valaliky
 
Finančná komisia
 
Predsedkyňa komisie: Ing. Juliana Arvaiová, Nábrežná 4, Valaliky
Členovia komisie: Ing. Monika Juhásová, Potočná 3, Valaliky
                          Ing. Ondrej Tóth, Biela 5, Valaliky
                          Dušan Kmec, Staničná 6, Valaliky
 
Komisia pre vybavovanie sťažností
 
Predsedkyňa komisie: Bc. Paulína Kacvinská, Topoľová 8, Valaliky
Členovia:   Ing. Vladimír Hudák, Lomená 9, Valaliky
                Dušan Kmec, Staničná 6, Valaliky
                Peter Jakab, Kokšovská 4, Valaliky
                Ing. Ondrej Palenčár, Poľná 38, 044 13 Valaliky
 
 
 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

Ing. Ondrej Palenčár 

(zástupca starostu obce)                                 
Poľná 38, KDH, technik ZIPP Geča

 
Ing. Vladimír Hudák
Lomená 19, KDH, merací technik ŽP
 
Jozef Klučár
Na Ortášoch 20, KDH, robotník
 
Jozef Kacvinský
Horná Úrvať 9, KDH, hutník - operátor
 

Ing. Tomáš Vindt, PhD.                                                                                 

Na Ortášoch 9, KDH, vysokoškolský učiteľ

 
Roman Leško
Križná 10, KDH, hutník
 

Ing. Juliana Arvaiová

Nábrežná 4, KDH, samostatný finančný agent

 

Helena Jakabová

Kokšovská 2, KDH, administratívny pracovník

 
Bc. Paulina Kacvinská dipl. s.
Topoľová 8, KDH, zdravontnícky pracovník
 
Dušan Kmec
Staničná 6, KDH, dôchodca
 

Pavol Weber

Lúčna 4, KDH, stavebný technik

 

 

 

 

 

  

 

 


 

  

 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Félix
Dnes : Elvíra
Zajtra : Cecília
Pozajtra : Klement

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
november 2017
pon uto str štv pia sob ned
26
28
30

Voľby 2017

volby 2017