Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Školstvo

Search Our Site

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VALALIKY

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VALALIKY

MATERSKÁ ŠKOLA VALALIKY

 

Základná škola Valaliky

Hlavná 165
044 13 Valaliky
www.zsvalaliky.sk
zsvalaliky@gmail.com
Tel. č.: 055/3099885
Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sýkorová
Zástupca riaditeľa: PaeDr. Ing. Adriana Vargová

Hospodárka školy:Iveta Spišiaková    

Ekonómka školy:Terézia Danková

Školská jedáleň: Veronika Pošiváková
Tel. č.: 055/6997764

 

Z histórie školy

S výstavbou základnej školy vo Valalikoch sa začalo v roku 1959 na vyvlastnenej farskej záhrade medzi rímskokatolíckym kostolom a cintorínom Všechsvätých. Vyučovanie dovtedy prebiehalo vo všetkých vtedajších okolitých školách - v kaštieli v Geči, v drevenom baraku a Národnej škole v Košťanoch, vo Všechsvätých, v Národnej škole v Buziciach - Bernátovciach, v drevenom baraku v Bernátovciach a u Gedeóna v Buziciach. Školský rok 1962/1963 bol prvým provizórnym,  v priestoroch dnešnej Základnej školy vo Valalikoch. V roku 1963 sa vyriešila výstavba školskej jedálne, ktorá bola situovaná do budovy robotníkov a neskôr slúžila ako školská dielňa. V roku 1981 sa stravovanie presunulo do nových priestorov. Na konci 80-tych rokov sa postavila spojovacia chodba medzi pavilónmi A a B. V roku 2001 bol dokončený a skolaudovaný trojposchodový pavilón C. V roku 2006 bola dokončená športová hala s veľkou a malou telocvičňou.

 

Súčasnosť

Vzhľad interiéru a exteriéru základnej školy sa menil vďaka rekonštrukciám. Škola sa zabezpečila kamerovým systémom. Pribudli odborné učebne na vyučovanie informatiky, cudzích jazykov, výtvarnej a hudobnej výchovy, biológie, chémie, fyziky a školská jedáleň sa presunula do budovy školy. V popoludňajších hodinách žiaci využívajú knižnicu a ŠKD.

 

Škola dnes ponúka žiakom veľa aktivít. Za súčasného vedenia školy sa tradíciou stala adopcia zvieratka v ZOO Košice, podpora útulku pre opustené zvieratá, "Týždeň detských radostí" - výmenný pobyt žiakov z družobných škôl (Košťany nad Turcom, Košťany v Čechách), spolupráca s obecnou knižnicou, hasičmi, dopravnou a železničnou políciou, či obľúbená prázdninová činnosť. Učitelia sa so žiakmi aktívne zapájajú do vedomostných a športových súťaží. Okrem tradičných sa škola zapojila aj do celoslovenskej súťaže The School Dance, kde sme v internetovom hlasovaní o najlepšie tanečné video obsadili 2. miesto. Žiaci prvého stupňa poznávajú krásy Slovenska v rámci Školy v prírode, starší žiaci majú možnosť vycestovať do zahraničia, navštívili tak Českú republiku, Maďarsko, aj Taliansko.

Základná umelecká škola Valaliky

Kostolná 10
044 13  Valaliky
email: zusvalaliky@gmail.com
web: www.zusvalaliky.sk

facebook: https://www.facebook.com/ZUSvalaliky/

Riaditeľka: Anna Gordan Dis.Art.
Tel. č.: 055/694 1058, 0918708927     
Zástupca riaditeľa: Gabriela Sobanská Dis.Art.- t.č. 0911 938 525

Sekretariát: Renáta Pancuráková- t.č. 055/6999 810

 

Z histórie školy

Umelecká škola vznikla 1. septembra 1975 v obci Ždaňa a jej vtedajším zriaďovateľom bol Okresný národný výbor – odbor školstva Košice – okolie. Základná umelecká škola Ždaňa sa v roku 1986 presťahovala do obce Valaliky, kde pôsobí dodnes. V počiatkoch mala škola iba 2 odbory – hudobný a výtvarný. V roku 1980 pribudol odbor literárno – dramatický a v roku 1986 odbor tanečný.

Súčasnosť

Dnes umelecká škola funguje v sídelnej obci vo Valalikoch na dvoch miestach – Kultúrny dom Valaliky, Poľná 8 a Kostolná 10. Špecifikom školy je, že má 8 elokovaných pracovísk v okolí okresu Košice – okolie, a tie sú v týchto obciach – Čaňa, Seňa, Bidovce, Budimír, Rozhanovce, Slanec, Ruskov, Kysak. Od roku 1986 je škola plneorganizovaná a má štyri odbory – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický.

Na škole funguje žiacky komorný husľový súbor a dve žiacke hudobné skupiny zamerané na pop-rockovú hudbu, pravidelne každý rok usporadúvame školskú klavírnu súťaž a inštrumentálnu prehliadku.

 Materská škola Valaliky

Poľná 4                                                  
044 13  Valaliky
Tel.č.: 055/6999937

email: materskaskola.valaliky@gmail.com

web: http://www.msvalaliky.sk/

Vedenie školy:

Riaditeľka MŠ: Renáta Timková

Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Mgr. Emília Dobošová 

Ekonomický a hospodársky úsek:

Katarína Lacková, Ing.

elokované pracovisko:
Adresa:
Hlavná 57, 044 13  Valaliky                            
Tel.č.: 055/6999854

Centrálne pracovisko sa nachádza na Poľnej 4 pri Obecnom úrade. Tu má zároveň sídlo aj riaditeľka MŠ. Pracovisko má štyri triedy, I. trieda  je pre 2-3 ročné deti, II. trieda  je pre 3-4 ročné deti , III. trieda  pre 4-5ročné deti a IV. trieda pre 5-6 ročné deti. Pracovisko je v slepej uličke mimo akéhokoľvek dopravného ruchu, je tiché a mimoriadne vhodné pre pokojný pobyt detí v zariadení. Má veľký dvor, záhradu a malé ihriská, na ktoré je výhľad priamo zo všetkých tried zariadenia. Tento dvor je využívaný na pobyt detí vonku celoročne, samozrejme najviac je využívaný v letnom období. Triedy sú veľké, s oddelenými spálňami, čo dáva dobré predpoklady pre nerušenú výučbu aj hru detí počas ich pobytu v materskej škole. Vybavenie tried je postupne modernizované, v rámci finančných možností Obecného úradu sa postupne starší nábytok a technické vybavenie nahrádzajú najmodernejším vybavením.
Elokované pracovisko pre  V. triedu a VI. triedu je situované na Hlavnej 57, Valaliky na hlavnom ťahu Košice – Čaňa, priamo pri hlavnej ceste v časti Buzice. Pracovisko poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, vrátene detí s odloženou školskou dochádzkou. Prostredie školy a  jej umiestnenie v budove evokujúcej rodinný dom vytvára pre deti atmosféru pobytu doma. Túto skutočnosť zvýrazňuje veľký dvor s trávnikom, vhodný pre pobyt a hry detí vonku.

MŠ Valaliky je zapojená do projektov – Bezpečná škôlka ,  Ježko Separko , Veselé zúbky.

Deťom na oboch pracoviskách poskytujeme:

• citlivý, rodičovský prístup k deťom,
• stravovanie pre všetky deti s estetickým stolovaním,
• výučbu a hry vo veľkých pekných triedach,
• hry vonku na veľkom upravenom dvore,
• logopedickú starostlivosť realizovanú logopédom v dopoludňajších hodinách,
• bohatý výber krúžkov – počítačový, výtvarný, krúžok angličtiny, tanečný..,
• toto všetko pri samozrejmej aplikácii najnovších pedagogických postupov...,

Školský vzdelávací program

 Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo