Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Osobitná matrika

Search Our Site

 

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv /Legalizácia matričných dokumentov/ a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

K vybaveniu žiadateľ predloží:

a) zápis o narodení

- zahraničný rodný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
- sobášny list rodičov /ak sú rodičia zosobášení/,
- zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia,
- v prípade ak je matka/otec dieťaťa rozvedená/ý, alebo vdova/vdovec – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela/ky,
- slobodná matka - čestné vyhlásenie matky o stave a rodný list matky dieťaťa,
- platný občiansky preukaz /cestovný pas/,
- platný občiansky preukaz rodičov dieťaťa /štátneho občana SR/, prípadne cestovný pas /ak jeden z rodičov je cudzí štátny príslušník/,
- osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR,
- splnomocnenie /ak sa zápis vykonáva napr. so starými rodičmi/.

b) zápis o uzavretí manželstva

- zahraničný sobášny list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
- platný občiansky preukaz oboch snúbencov, ktorí uzavreli manželstvo /štátneho občana SR/, alebo cestovný pas /ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník/
- rodný list štátneho občana SR, ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník, tak rodný list preložený do SJ,
- rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela /manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec,
- dohoda o priezvisku spísaná na matričnom úrade za prítomnosti oboch snúbencov /ak táto dohoda nieje obsiahnutá v sobášnom liste vydanom cudzím štátom/,                                                                                     - mená, priezviská, rodné čísla svedkov /ak boli svedkovia cudzinci, tak mená, priezviská a dátumy narodenia týchto svedkov,                                                                                                                                              - prípadne iné doklady v závislosti od predložených dokladov a krajiny, ktorá doklady vydala, iné...

 

c) zápis o úmrtí

- zahraničný úmrtný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
- občiansky preukaz /cestovný pas/ nebohého /ak nieje k dispozícii doklad totožnosti nebohého, tak potvrdenie alebo osvedčenie o štátnom občianstve/, 
- rodný list, prípadne sobášny list nebohého,                                                                                                   - občianský preukaz žiadateľa.

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Správny poplatok: Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky-10,-- €

Informácie sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade !

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo