Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Životné prostredie

Search Our Site

 

Štefánia Diabolková


Tel.č.: 0903 721 158, 055/6 999 824
e-mail: diabolkova.stefania@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.00 – 15.00 h
Utorok: 7.00 – 15.00 h
Streda: 7.00 – 15.00 h
Štvrtok: 7.00 – 15.00 h
Piatok: 7.00 – 12.00 h

 

Ing. Mgr. Jana Pelegrin

Tel. č. : 055/2028957
e-mail: pelegrin.jana@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Valaliky

Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Výrub drevín

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

Leták ako správne triediť: 

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2020                  

Mesiac

Plast+Kov+

viacvrstvové obaly

Sklo Papier
január  4. 1. 2020 18. 1. 2020 11. 1. 2020
február  8. 2. 2020 ---- 15. 2. 2020
marec  7. 3. 2020 14. 3. 2020
apríl  4. 4. 2020 25.4.2020 11. 4. 2020
máj  9. 5. 2020 23. 5. 2020 16. 5. 2020
jún 6. 6. 2020 + 20.6.2020 ---- 13. 6. 2020
júl  4. 7. 2020 + 18.7.2020  ---- 11. 7. 2020
august 8. 8. 2020 + 22.8.2020 1. 8. 2020  15. 8. 2020
september  5. 9. 2020 + 19.9.2020 ----- 12. 9. 2020
október  10. 10. 2020 24. 10. 2020 17.10. 2020
november  7. 11. 2020 -----  14.11. 2020 
december  5.12. 2020 19.12.2020 12.12. 2020

 Jesenný zber separovaného odpadu:

Termíny zberov:

21.09.2020 - 25.09.2020 zber nadrozmerného spáliteľného odpadu (starý nábytok)

28.9.2020-2.10.2020 - zber elektroodpadu (TV, PC, práčky, chladničky atď)

3.10.2020 - zber nebezpečného odpadu (farby, laky, označené chemikálie, riedidlá)

- 08.00 - 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba)

-11.00 - 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade

5.10.2020-23.10.2020 - zber orezaných konárov

Zbery prebiehajú tak, ako po minulé roky. Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín zberu na tel. č. 0903 721 158, 055 6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vyložte odpad za svoju bránu, uviažte psa a odpad vám  odvezieme priamo z dvora.

Označený nebezpečný odpad je potrebné zaniesť do zberných kontajnerov na uvedené miesta vo vyššie uvedenom čase.

Ďakujeme, že separujete.

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Tlačivo: žiadosť o výrub drevín

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo