Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Životné prostredie

Search Our Site

 

Štefánia Diabolková


Tel.č.: 0903 721 158, 055/6 999 824
e-mail: diabolkova.stefania@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.00 – 15.00 h
Utorok: 7.00 – 15.00 h
Streda: 7.00 – 15.00 h
Štvrtok: 7.00 – 15.00 h
Piatok: 7.00 – 12.00 h

 

Ing. Mgr. Jana Pelegrin

Tel. č. : 055/2028957
e-mail: pelegrin.jana@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Údaje o komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01 za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2021

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2021

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Valaliky

Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2020 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Výrub drevín

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

 

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2021                 

Mesiac

Plast+Kov+

viacvrstvové obaly

Sklo Papier
január   15. 1. 2022 26. 1. 2022 22. 1. 2022
február  5. 2. a 26. 2. 2022 ----- 12. 2. 2022
marec  19. 3. 2022  23. 3. 2022 26. 3. 2022
apríl  9. 4. a 30. 4. 2022 ----- 16. 4. 2022
máj  21. 5. 2022 25. 5. 2022 28. 5. 2022
jún 11. 6. 2022 ------ 18. 6. 2022
júl  2. 7. a 23. 7. 2022 27. 7. 2022 9. 7. 2022
august 13. 8. 2022 -----  20. 8. 2022
september  3. 9. a 24. 9. 2022 28. 9. 2022 10. 9. 2022
október  15. 10. 2022 ----- 22. 10. 2022
november  5. 11. a 26. 11. 2022 23. 11. 2022 12. 11. 2022 
december  17. 12. 2022 ----- 3. 12. 2022

Jarný zber separovaného odpadu:

Termíny zberov: 

21.03.2022 - 25.03.2022 zber nadrozmerného spáliteľného odpadu (starý nábytok)

28.03.2022-1.04.2022 - zber elektroodpadu (TV, PC, práčky, chladničky atď)

04.04.2022-  15.04.2022 zber orezaných konárov - Prosíme vás, aby ste konáre pred naložením do kantajnera porezali na menšie časti a až následne nahádzali do kontajnera. KONÁRE NEVYKLADAJTE PRED BRÁNY.

Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín zberu na tel. čísle 0903 721 158, 055/6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vyložte odpad pred brány.

8.4.2022 - zber nebezpečného odpadu (farby, laky, označené chemikálie, riedidlá)

- 08.00 - 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba)

-11.00 - 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade

Označený nebezpečný odpad je potrebné zaniesť do zberných kontajnerov na uvedené miesta vo vyššie uvedenom čase.

Ďakujeme, že separujete.

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Tlačivo: žiadosť o výrub drevín

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo