Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Projekty

Search Our Site

Projekt: MOPS v obci Valaliky

 Miestna občianska poriadková služba

logo MVSR logo EU ESF EFRR OPLZ

Názov projektu: MOPS v obci Valaliky

Miesto realizácie projektu: Slovensko, Východné Slovensko Košický kraj Košice – okolie, Obec Valaliky

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Konkrétny cieľ projektu: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Výška NFP: 60 830,17 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 7/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 9/2022

Opis projektu:

Prostredníctvom realizácie projektu bude zabezpečenie udržateľnosti, resp. pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby prostredníctvom osôb z radov MRK žijúcich na území obce Valaliky. Snahou obce Valaliky počas realizácie projektu bude zabezpečenie pokračovania aktivít spojených s výkonom miestnej občianskej poriadkovej služby v území obce Valaliky.

Osobný prístup k jednotlivcom cieľovej skupiny - príslušníkov MRK umožní podporu zvýšenia ich zručností a rozvoj osobnostných predpokladov pre ďalšiu prax.  Realizácia projektu prispeje k aktivizácii MRK pri riešení vlastných problémov v obci a ich sociálnu inklúziu, teda začlenenie do majoritnej spoločnosti. Pomocou zabezpečenia pokračovania miestnej občianskej poriadkovej služby dôjde k prevencii a zmierňovaniu sociálneho vylúčenia obyvateľov MRK v obci Valaliky, čím sa dosiahne zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a zabezpečí sa efektívne dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania. Realizáciou projektu sa taktiež dosiahne zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva plynúcej zo sociálneho vylúčenia.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Typ aktivity: - Poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK.

Projekt napĺňa nasledovný merateľný ukazovateľ:

P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 4

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk             www.minv.gov.sk

 mops plagat

projekt MOPS

 

 

plagatZníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Základnej škole Valaliky

Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt Základnej školy Valaliky

Zazmluvnená výška NFP: 430.794, 98 EUR

tepelne cerpadlo ZS Valaliky

 

Bezpečnostný systém v obci

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na prevenciu kriminality obec získala od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice finančné prostriedky vo výške 6 000 € na realizáciu projektu "Bezpečnostný systém v obci". Tieto prostriedky boli využité na rozšírenie kamerového systému, a to o dve kamery, ktoré sú inštalované na Hlavnej ulici na vjazde a výjazde z obce. Celkové náklady projektu boli vo výške 7 500 €. Cieľom projektu bolo prostredníctvom inštalácie kamier zvýšenie bezpečnosti nielen v oblasti cestnej premávky, ale aj zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov ako aj návštevníkov obce.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

IMG 20210310 085316   

 

 IMG 20210310 090604

 

Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky

Názov a sídlo prijímateľa / miesto realizácie projektu :

Obec Valaliky

Poľná 165/8, 044 13 Valaliky

Obec Valaliky bola úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

 

Projekt je realizovaný pod názvom:

Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky

Stručný popis projektu:

Predmetom predkladaného projektu s názvom "Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky" je vypracovanie strategického dokumentu obce, čo je zároveň v súlade so špecifickým cieľom OP KŽP ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území. Dokument stratégia bude spracovaný s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na obdobie minimálne 5 rokov. Obsahovo bude stratégia vychádzať z podmienok obce, t.j. bude zahŕňať posúdenie aktuálneho stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Vypracovaná nízkouhlíková stratégia bude zahŕňať nasledujúce sektory v rámci obce: budovy, verejné osvetlenie, doprava a energetický priemysel. Do dokumentu bude zahrnuté aj využitie komponentov Smart City. Keďže obec Valaliky nedisponuje systémom centralizovaného zásobovania teplom, súčasťou spracovanej nízkouhlíkovej stratégie nebude aktualizovaná koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Číslo zmluvy:                                                                                    KŽP-PO4-SC441-2018-39/Z148

Max. výška nenávratného finančného príspevku:           14 522,24 EUR.

 

Dátum začatia hlavných aktivít projektu:                              9/2020

Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu:                       12/2021

 

Operačný program:                                                                       Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán:                                                                                 Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.siea.sk

www.op-kzp.sk

projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti CIZS - Valaliky

CIZS Valaliky

 

 

 IMG 20200715 1210412

 

 

 

 

 

 IMG 20200715 121055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektovým zámerom v rámci projektu CIZS - Valaliky je vytvorenie moderného zdravotného strediska. Investičným zámerom projektu je prístavba nového objektu k súčasnej budove zdravotného strediska.

Cieľom je najmä rozšírenie súčasných priestorov a integrácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod jednu strechu.  Integráciou a vytvorením dostatočnej kapacity pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dôjde k zvýšeniu kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj jej dostupnosti v spádovom regióne. Realizácia projektu s celkovou zazmluvnenou sumou 774 788,00 € začala dňa 14.4.2020.

Výsledkom realizácie aktivít projektu bude fungujúce CIZS, spĺňajúce princípy integrovaného modelu starostlivosti o zdravie s dostupnou všeobecnou, špecializovanou a inou špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. V stredisku bude pôsobiť spolu 7 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Zníženie energetickej náročnosti budov Obecného úradu a Kultúrneho domu

projekt OCU KD

Kamerový systém v obci Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Košice v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017. Výška poskytnutej dotácie 5000 €, celkové náklady projektu vo výške 16 504,18 €. Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému, ktorý pozostáva zo šiestich kamier umiestnených v okolí Obecného úradu Valaliky, Obvodného zdravotného strediska, parkoviska pred Obecným úradom Valaliky a dopravným ihriskom. Dodávateľom kamerového systému je spoločnosť RIMI - Security Bardejov s.r.o..

 DSC06315m

 rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia Základnej školy Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania.

Výška poskytnutej dotácie 1 844 347,77 €, celkové náklady projektu vo výške 1 990 779,70 €.

Cieľom projektu je rekonštrukcia pavilónov A a B Základnej školy Valaliky.

Hlavným dodávateľom stavby je spoločnosť ZIPP Bratislava s.r.o. Projekt bol ukončený v roku 2011.

pa190283
pa190283 pa190283
pa190284
pa190284 pa190284
pa190294
pa190294 pa190294
pa190304
pa190304 pa190304
pa190307
pa190307 pa190307
 

 

Obnova centier miestnych častí obce Valaliky

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os: 4 Regenerácia sídel, opatrenie č. 4.1 Regenerácia sídel.

Výška poskytnutej dotácie 610 839 €, celkové náklady projektu vo výške 642 988,42 €.

Cieľom projektu bola rekonštrukcia Parku profesora Hlaváča, pokládka nového asfaltového koberca na časti Kostolnej ulici, výstavba chodníka pre peších pri Základnej škole Valaliky a výmena oplotenia, rekonštrukcia dopravného ihriska pri Obecnom úrade Valaliky, výmena verejného osvetlenia pred dopravným ihriskom a Obecným úradom, pokládka zámkovej dlažby pred Obecným úradom a rekonštrukcia priestranstva pri Kultúrnom dome s uložením prvkov detskej architektúry.

Hlavným dodávateľom stavby je spoločnosť EUROVIA SK a.s. z Košíc. Projekt bol ukončený v roku 2012.

onova centier v...
onova centier valaliky-zver 002 onova centier valaliky-zver 002
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 044 onova centier valaliky-zver 044
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 046 onova centier valaliky-zver 046
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 052 onova centier valaliky-zver 052
onova centier v...
onova centier valaliky-zver 062 onova centier valaliky-zver 062

 

Rekonštrukcia oplotenia športového areálu

Projekt bol realizovaný v roku 2011 s finančnou podporou Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, os č. 4, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Výška poskytnutej dotácie: 39 996,51 € z toho 31 997,20 € z prostriedkov EPFRV a 7999,31 € z prostriedkov štátneho rozpočtu. Celkové náklady na rekonštrukciu sú vo výške 48 071,81 €.

Predmetom projektu je rekonštrukcia oplotenia športového areálu a výmena vstupnej brány s bráničkou pre chodcov. 

Dodávateľom stavby na základe zmluvy o dielo je spoločnosť B - Komplex s.r.o. so sídlom v Košiciach. Práce na rekonštrukcii boli začaté v septembri 2011 a ukončené v júni 2012.

Pred rekonštrukciou

img_0950
img_0950 img_0950
img_0952
img_0952 img_0952
img_0953
img_0953 img_0953
img_1012
img_1012 img_1012
img_1013
img_1013 img_1013
img_1014
img_1014 img_1014
img_1015
img_1015 img_1015
img_1088
img_1088 img_1088
img_1089
img_1089 img_1089

Po rekonštrukcii

img_2097
img_2097 img_2097
img_2178
img_2178 img_2178
img_2179
img_2179 img_2179

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo