Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Rozpočet a záverečný účet

Search Our Site

Obec Valaliky v sulade s §9 ods. 2 zakona c. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich predpisov zverejnuje navrh zaverecneho uctu obce za rok 2018. Dnom vyvesenia navrhu zacina plynut desatdnova lehota, pocas ktorej mozu fyzicke osoby a pravnicke osoby uplatnit pripomienku k navrhu zaverecneho uctu v pisomnej forme na adresu Obecny urad Valaliky, Polna 8, Valaliky 044 13, elektronicky na adresu obec@valaliky.sk alebo ustne do zapisnice na Obecnom urade. Pripomienkou mozno v urcenej lehote navrhnut novy text alebo odporucit upravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie povodneho textu. Z pripomienky musi byt zrejme, kto ju predklada. Na ostatne podnety nemusi obec prihliadat, a to najma vtedy, ak nie su dovodne.

Výdavky za rok 2018

Príjmy za rok 2018

Hodnotiaca správa za rok 2018

Záverečný účet obce Valaliky za rok 2018

Rozpočet obce Valaliky na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

- príjmy 2017

- výdavky 2017

- hodnotiaca správa 2017

Rozpočet obce Valaliky na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce Valaliky na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Valaliky č. 10/2017 zo dňa 15.03.2017

OZ schvaľuje rozpočet obce a programy obce Valaliky na rok 2017 s pozmeňujúcimi pripomienkami, ktoré sú uvedené v zápisnici.

 

Rozpočet obce Valaliky na roky 2016-2018

Obecné zastupiteľstvo obce Valaliky na zasadnutí dňa 24.02.2016 uznesením č. 14/2016 :

  1. zobralo na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 - 2018
  2. zobralo  na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 – 2018 a rozpočty obce na roky 2017 a 2018
  3. schválilo rozpočet obce  na rok 2016  s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v zápisnici.

Rozpočet obce Valaliky na roky 2016-2018 - čítaj tu


Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 podľa programov 

Záverečný účet obce Valaliky za rok 2015 - čítaj tu: 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo