Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Všeobecné záväzné nariadenia

Search Our Site

 Rok 2022

- VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení VZN č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

- oznámenie k návrhu VZN č. 1/ 2022 

- návrh VZN č. VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení VZN č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

- VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky.

- oznámenie k návrhu VZN č. 2/2022

- návrh VZN č. 2/2022  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky

Rok 2021

 - VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky.

- oznámenie k návrhu VZN č. 1/2021

- návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky


- VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmeny a doplnku č. 5/2020 Územného plánu obce Valaliky, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmeny a doplnku č. 5/2020 Územného plánu obce Valaliky

- zverejnené dňa 24.05.2021, účinné dňa 07.06.2021

oznámenie k návrhu VZN č. 2/2021

- návrh VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmeny a doplnku č. 5/2020 Územného plánu obce Valaliky, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmeny a doplnku č. 5/2020 Územného plánu obce Valaliky


- VZN č.3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky 

- návrh VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

oznámenie k návrhu VZN č. 3/2021

- zverejnený dňa: 26.05.2021

___________________________________________________________________________________________________________________

- VZN č. 4/2021 o miestnej dani za osobitné spôsoby užívania verejného priestranstvao miestnej dani za osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva

- návrh VZN č. 4/2021 o miestnej dani za osobitné spôsoby užívania verejného priestranstvao miestnej dani za osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva

- oznámenie k návrhu VZN č. 4/2021

- zverejnený dňa: 31.5.2021


VZN č. 5/2021 o zmene VZN č. 3/2020 o sumách úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby, spôsobe jej určenia a platenia

- Návrh VZN č. 5/2021 o zmene VZN č. 3/2020 o sumách úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby, spôsobe jej určenia a platenia

- Oznámenie k návrhu VZN č. 5/021

-zverejnený dňa: 6.10.2021


VZN č. 6/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

- Návrh VZN č. 6/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

- Oznámenie k návrhu VZN č. 6/2021

- zverejnený dňa: 12.10.2021


VZN č. 7/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

- Návrh VZN č. 7/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

- Oznámenie k návrhu VZN č. 7/2021

zverejnený dňa: 12.10.2021


-VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- zverejnené dňa 23.12.2021, účinné dňa 01.01.2022

- Návrh VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Oznámenie k návrhu VZN č. 8/2021


- VZN č. 9/2021 o zmene a doplnení VZN č. 2/2018 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

- zverejnené dňa 23.12.2021, účinné dňa 01.01.2022

- Oznámenie k návrhu VZN č. 9/2021

- Návrh VZN č. 9/2021 o zmene a doplnení VZN č. 2/2018 o zmene a doplnení VZN č. 7 /2016 o nakladaní skomunálnymi odpadmi drobnými stavebnými odpadmi.
 


Rok 2020

VZN č. 5/2020 o zmene VZN č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN č. 5/2020 o zmene VZN č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Oznámenie k návrhu VZN č. 5/2020

VZN č.4/2020 omiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady

Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie k návrhu VZN. č. 4/2020

VZN č. 3/2020 o sumách úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby, spôsobe jej určenia a platenia

- návrh VZN č. 3/2020 o sumách úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby, spôsobe jej určenia a platenia

- oznámenie k návrhu VZN č. 3/2020

 VZN č. 2/2020 o úhradach za služby poskytované obcou Valaliky

- návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky

- oznámenie k návrhu VZN č. 2/2020

 


 

VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2020

- zverejnené dňa 13.2.2020, účinné dňa 27.2.2020

- oznámenie k návrhu VZN č. 1/2020

- návrh VZN č. 1/2020

 


 

Rok 2019

 

VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky

- zverejnené dňa 2.7.2019, účinné dňa 1.9.2019

- oznámenie k návrhu VZN č. 2/2019

- návrh VZN č. 2/2019


 

VZN č. 3/2019 o spôsobe zabezpečenia a poskytovaní príspevku pre stravovanie dôchodcov

- zverejnené dňa 4.9.2019, účinné dňa 1.10.2019

- oznámenie k návrhu VZN č. 3/2019

- návrh VZN č. 3/2019


 

VZN č. 4/2019 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

- zverejnené dňa 7.11.2019, účinné dňa 21.11.2019

- oznámenie k návrhu VZN č. 4/2019

- návrh VZN č. 4/2019


 

VZN č. 5/2019 o zmene a doplnení VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky

- zverejnené dňa 16.12.2019, účinné dňa 1.9.2020 a 1.2.2020

- oznámenie k návrhu VZN č. 5/2019

- návrh VZN č. 5/2019


 

VZN č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

- zverejnené dňa 16.12.2019, účinné dňa 1.1.2020

- oznámenie k návrhu VZN č. 6/2019

- návrh VZN č. 6/2019


 

VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predjané automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

- zverejnené dňa 16.12.2019, účinné dňa 1.1.2020

- oznámenie k návrhu VZN č. 7/2019

- návrh VZN č. 7/2019


 

VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- zverejnené dňa 16.12.2019, účinné dňa 1.1.2020

- oznámenie k návrhu VZN č. 8/2019

- návrh VZN č. 8/2019


 

Rok 2018

 

VZN č. 1/2018 o vyhradených miestach a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

- zverejnené dňa 22.8.2018, účinné dňa 5.9.2018

- oznámenie k návrhu VZN č. 1/2018

- návrh VZN č. 1/2018


 

VZN č. 2/2018 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

- zverejené dňa 5.10.2018, účinné dňa 19.0.2018

- oznámenie k návrhu VZN č. 2/2018

- návrh VZN č. 2/2018


 

VZN č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky

- zverejnené dňa 14.12.2018, účinné dňa 28.12.2018

- oznámenie k návrhu VZN č. 3/2018

- návrh VZN č. 3/2018


 

VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda

- zverejnené dňa 14.12.2018, účinné dňa 28.12.2018

- oznámenie k návrhu VZN č. 4/2018

- návrh VZN č. 4/2018


 

VZN č. 5/2018 o názvoch ulíc

- zverejnené dňa 14.12.2018, účinné dňa 28.12.2018

- oznámenie k návrhu VZN č. 5/2018

- návrh VZN č. 5/2018


 

Rok 2017

 

VZN č. 2/2017 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

- zverejnené dňa 30.8.2017, účinné dňa 13.9.2017

- oznámenie k návrhu VZN č. 2/2017

- návrh VZN č. 2/2017


 

VZN č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou

- zverejnené dňa 18.12.2017, účinné dňa 1.1.2018

- oznámenie k návrhu VZN č. 3/2017

- návrh VZN č. 3/2017


 

Rok 2016

 

VZN č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaliky

- zverejnené dňa 14.1.2016, účinné dňa 1.2.2016

- oznámenie k návrhu VZN č. 1/2016

- návrh VZN č. 1/2016


 

VZN č. 4/2016 o správe o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

- zverejnené dňa 6.6.2016, účinné dňa 21.6.2016

- oznámenie k návrhu VZN č. 4/2016

- návrh VZN č. 4/2016


 

VZN č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

- zverejnené dňa 6.6.2016, účinné dňa 21.6.2016

- oznámenie k návrhu VZN č. 5/2016

- návrh VZN č. 5/2016


 

VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky

- zverejnené dňa 17.6.2016, účinné dňa 2.7.2016

- oznámenie k návrhu VZN č. 6/2016

- návrh VZN č. 6/2016


 

VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

- zverejnené dňa 17.6.2016, účinné dňa 2.7.2016

- oznámenie k návrhu VZN č. 7/2016

- návrh VZN č. 7/2016


 

VZN č. 8/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Valaliky s premietnutím záväzných častí jeho Zmien a doplnkov č. 4

- zverejnené dňa 10.11.2016, účinné dňa 25.11.2016

- oznámenie k návrhu VZN č. 8/2016

- návrh VZN č. 8/2016


 

Rok 2015

VZN č. 6/2015 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky

VZN č. 5/2015 o zmene a doplnení VZN č 1/2008 prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

VZN č. 4/2015 o zrušení VZN č. 7/2013 o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce

VZN č. 3/2015 o zmene a doplnení VZN č. 4/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, Príloha k VZN č. 3/2015


 

 Rok 2014

VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky z rozpočtu obce Valaliky


 

Rok 2013

VZN č.6/2013 - o chove a držaní psov na území obce

VZN č. 4/2013 - o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Valaliky

VZN č. 3/2013 - o záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Valaliky

VZN č. 1/2013, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2007 o státí a parkovaní vozidiel a hlásení nežiaducich vozidiel na verejných priestranstvách obce Valaliky


 

Rok 2012

VZN č. 4/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

VZN č. 5/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

VZN č. 8/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby


 

Rok 2011

VZN č. 3/2011 Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce

VZN č. 5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaliky


 

Rok 2009

VZN č. 1/2009 UPZ Valaliky  - zmeny a doplnky


 

Rok 2008

VZN č. 1/2008 prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk


 

Rok 2007

VZN č.2/2007, ktorým sa upravuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo