Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Iné vyjadrenia obce

Search Our Site

 

Iné vyjadrenia obce vrámci preneseného výkonu štátnej správy

Žumpy a studne

Vyjadrenie podľa § 28 v spojení s § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu, domové žumpy a studňu individuálneho zásobovania vodou.

Tlačivo: vyjadrenie (žumpa, studňa)

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v stavbách rodinných domov sú spotrebiče zaústené do komínového telesa, ktorým môže byť napr. plynový kotol, kotol na tuhé palivo, interiérový krb, kachle atď.

Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje údaj o zdroji a projekt vykurovania stavby.

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje údaj o type kotla a jeho max. vykurovací výkon. K žiadosti sa prikladá správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia a potvrdenie o preskúšaní komína.

Správny poplatok: 5,- eur, uhradený v hotovosti do pokladne obce

Tlačivo:

žiadosť o súhlas na zriadenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

žiadosť o súhlas na povolenie užívania stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

Vjazd z miestnej komunikácie

Tlačivo: žiadosť o záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

 

Vyhlásenie stavebného dozoru

Tlačivo: vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne

 

Stanovisko k zlúčeniu územného konania

Tlačivo: žiadosť o stanovisko stavebného úradu k možnosti zlúčenia územného konania pre účely stavebného konania stavby rodinného domu

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo