Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Nakladanie s majetkom obce

Search Our Site

Obec Valaliky pri hospodárení s majetkom obce postupuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

 

  •  Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov v záhradkárskej lokalite - Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

  •  Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na prenájom budovy na ulici Hlavná č. 37 o výmere 345,75 m2 vo Valalikoch a pozemku parcela č. KNC 1102/1 zapísaný na LV č. 1273 k.ú. Valalliky.

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

  • Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na predaj pozemku v k.ú. Valaliky parcela č. KNC 1247/91, druh: záhrady o výmere 446 m2 zapísaná na LV č. 1273.

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

  • Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 34,5 m2 umiestnené na parcele č. KNC 6 zapísaná na LV č. 1273

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

 

 

Zámer Zverejnenie - dátum Príloha
Zámer na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Valaliky  za kúpnu cenu 100 374,63 € pre spoločnosť Valaliky Industrial Park, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pozemky sú potrebné pre kupujúceho za účelom prípravy územia na zabezpečenie realizácie investičného projektu s názvom "Strategické územie Valaliky" 06.05.2022  pdf.
Zámer na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Valaliky  za kúpnu cenu 77 056,79 € pre spoločnosť Valaliky Industrial Park, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pozemky sú potrebné pre kupujúceho za účelom prípravy územia na zabezpečenie realizácie investičného projektu s názvom "Strategické územie Valaliky" 06.05.2022  pdf.

Zámer na prenájom časti pozemku KNC 390/3, druh: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5040 m4 na liste vlastníctva č. 1273. Predmetom

prenájmu má byť časť pozemku na východnej strane pozemku, ktorý slúži ako technický vstup do areálu Obecného úradu Valaliky...

11.1.2022 pdf.

Zámer na prenájom stavby CIZS - Valaliky o výmere zastavanej plochy 289 m2 na pozemku parcela č. KNC 1302/3 zapísaná na LV č. 1273 k.ú.

Valaliky pre spoločnosť Cumulus, s.r.o., Rastislavova 45, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

11.1.2022 pdf.
 Zámer na prenájom časti nehnuteľnosti, budovy - DOM so súpisným číslom 2216 nachádzajúcej sa na Kokšovskej ulici č.15, Valaliky  16.11.2021  pdf:
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce priamym predajom: pozemok parcela KNC 1019/3  13.9.2021 pdf.

Zámer na prenájom časti budovy

Súťažné podmienky pre vypracovanie návrhu do obchodnej verejnej súťaže : "Prenájom časti budovy na ulici Kokšovská so súpisným

číslom 2216, Valaliky o výmere 129,3 m2 na pozemku parcela č. KNC 831/2 zapísaná na LV č.1273 k.ú.Valaliky

- pôdorys, fotodokumentácia: 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 20, 21, exteriér

 17.6.2021

 pdf.

návrh nájomnej zmluvy

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- Prameň Zdrav spol.s.r.o.

DODATOK č. 7  k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.09.2006

25.11.2020

pdf.

pdf.dod.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa-prenájom nehnuteľnosti - Antik Telekom s.r.o.  22.10.2020 pdf.
 Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku  16.09.2020  pdf.
Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce časti stavby Obvodného zdravotného strediska Valaliky 11.09.2020 pdf.
Zámer na odpredaj nehnuteľného majetku obce - parcela č. KNC 1409/26 vodná plocha o výmere 50 m2 10.06.2020 pdf.
Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce -parcela č. KNC 504/3 zastav.plochy a nádvoria o v 240 m4 02.07.2019 pdf
Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce -parcela č. KNC 1247/121 záhrada o výmere 429 m4 02.07.2019 pdf.
Zámer na predaj nehnuteľného majetku obce - pozemok parcela č. KNE 110/1 a KNE 110/2 k.ú. Valaliky 04.04.2019 pdf.
Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce - pozemok parcela č. KNC 1247/99 k.ú. Valaliky 04.04.2019 pdf.
Zámer na odpredaj nákladného motorového vozidla Avia 05 02. 2019. pdf.
Zámer na prenájom časti pozemku pre účely výstavby plechovej garáže - Michal Patlevič 25.10.2018 pdf.

Zámer predať nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod. osob. zreteľa D.Madáč

21.2.2018 pdf.
Zámer na odpredaj pozemku - záhradkáska lokalita parcela č. KNC 1247/117 k.ú  9.2.2018 pdf.
Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa Kandrová 16.3.2017 pdf.
Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa Cumulus 16.3.2017 pdf.
Zámer na predaj nehn.majet.obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa L.Horváth 14.07.2016 pdf.
Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa DEZIN 14.07.2016 pdf.
Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Arvai 22.04.2016 pdf.
Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Miroslav Šlavka 22.04.2016 pdf.
25.10.2018

 

Obchodná verejná súťaž  Zverejnenie-dátum Príloha
"Prenájom pozemkov" 29.04.2016 pdf.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo