Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Nakladanie s majetkom obce

Search Our Site

Obec Valaliky pri hospodárení s majetkom obce postupuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

           Oznámenie o zverejnení zámeru  prenájmu časti pozemku na parkovisku pred predajňou VILE s.r.o. k.ú. Valaliky na parcele č. KNC 511/1  o výmere 50 m2 za účelom prevádzkovania zmrzlinového stánku pre spoločnosť GRUNI s.r.o.

 

  •  Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov v záhradkárskej lokalite - Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

  •  Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na prenájom budovy na ulici Hlavná č. 37 o výmere 345,75 m2 vo Valalikoch a pozemku parcela č. KNC 1102/1 zapísaný na LV č. 1273 k.ú. Valalliky.

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

  • Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na predaj pozemku v k.ú. Valaliky parcela č. KNC 1247/91, druh: záhrady o výmere 446 m2 zapísaná na LV č. 1273.

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

  • Obchodná verejná súťaž - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 34,5 m2 umiestnené na parcele č. KNC 6 zapísaná na LV č. 1273

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže - na stiahnutie

 

 

 

Zámer               Zverejnenie - dátum Príloha
Zámer na odpredaj nehnuteľného majetku obce - parcela č. KNC 1409/26 vodná plocha o výmere 50 m2 10.06.2020  
Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce -parcela č. KNC 504/3 zastav.plochy a nádvoria o v 240 m4 02.07.2019 pdf
Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce -parcela č. KNC 1247/121 záhrada o výmere 429 m4 02.07.2019 pdf.
Zámer na predaj nehnuteľného majetku obce - pozemok parcela č. KNE 110/1 a KNE 110/2 k.ú. Valaliky 04.04.2019 pdf.
Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce - pozemok parcela č. KNC 1247/99 k.ú. Valaliky 04.04.2019 pdf.
Zámer na odpredaj nákladného motorového vozidla Avia 05 02. 2019. pdf.
Zámer na prenájom časti pozemku pre účely výstavby plechovej garáže - Michal Patlevič 25.10.2018 pdf.

Zámer predať nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod. osob. zreteľa D.Madáč

21.2.2018 pdf.
Zámer na odpredaj pozemku - záhradkáska lokalita parcela č. KNC 1247/117 k.ú  9.2.2018 pdf.
Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa Kandrová 16.3.2017 pdf.
Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa Cumulus 16.3.2017 pdf.
Zámer na predaj nehn.majet.obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa L.Horváth 14.07.2016 pdf.
Zámer prenájmu nehnuteľ. majet. obce Valaliky z dôvodu hod.osob.zreteľa DEZIN 14.07.2016 pdf.
Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Arvai 22.04.2016 pdf.
Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Miroslav Šlavka 22.04.2016 pdf.
  25.10.2018  

 

Obchodná verejná súťaž  Zverejnenie-dátum Príloha
"Prenájom pozemkov" 29.04.2016 pdf.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo