Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ochrana osobných údajov

Search Our Site

Ochrana osobných údajov - Informačná povinnosť

 

 

Obec Valaliky, poskytuje  nasledovné  informácie  týkajúce  sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 

Prevádzkovateľ

 

Názov: Obec Valaliky

 

Sídlo:   Poľná 8, 044 13 Valaliky

 

IČO:     00324850

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@valaliky.sk

 

Dotknutá osoba

 

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Najčastejšou skupinou dotknutých osôb, ktorých osobných údajov spracúvame sú obyvatelia obce a vlastníci nehnuteľností v obci.

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame

 

Prevádzkovateľ o vás spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

 

 • bežné osobné údaje, akými sú napr. meno, priezvisko a priezvisko za slobodna, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, stav, vyživované osoby, kontaktné informácie, číslo občianskeho preukazu, údaje o dosiahnutom vzdelaní a pracovných skúsenostiach;

 • osobitnú kategóriu osobných údajov 

 

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

 

 1. Uchádzači o zamestnanie

  Účel spracúvania:

  Vedenie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú ste prejavili záujem

  Právny základ:

  Čl. 6 ods. 1 písm. b) alebo f) GDPR.

  Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

  Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 2. Personálna a mzdová agenda

  Účel spracúvania:

  Uzavretie a plnenie pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

  Zákon č.. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

  Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 3. Evidencia obyvateľov

  Účel spracúvania:

  Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu.

  Právny základ:

  Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

  Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

  Ministerstvo vnútra SR, súdy, OČTK, exekútor, okresný úrad, iné oprávnené orgány štátu.

 4. Stály zoznam voličov

  Účel spracúvania:

  Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva.

  Právny základ:

  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

  Ministerstvo vnútra SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 5. Osvedčovanie listín a podpisov

  Účel spracúvania:

  Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov.

  Právny základ:

  Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

  Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Miestne dane a poplatky

  Účel spracúvania:

  Vedenie evidencie a spracúvanie agendy miestnych daní a poplatkov.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Daňový úrad, súdy, OČTK, exekútor, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Ministerstvo životného prostredia SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Hlavný kontrolór

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k výkonu kontrolnej činnosti v obci.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 9/2010 Z .z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie zákony súvisiace s výkonom funkcie .hlavného kontrolóra.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Stavebný úrad

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k územnému konaniu, vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, povolení užívania stavieb, vedenie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a ďalšie konania.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Správa registratúry

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri archivácii a vedení registratúrnych záznamov ako aj evidencie odoslanej a doručenej pošty.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Ministerstvo vnútra SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

  Právny základ:

  Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Ministerstvo spravodlivosti SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Obecné zastupiteľstvo

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri rozhodovaní o základných otázkach týkajúcich sa fungovania obce.

  Právny základ:

 

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Evidencia podujatí

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní verejných kultúrnych, športových, telovýchovných a turistických podujatí.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 315/1992 Z. z. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Petičné právo

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní petícii. Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Sťažnosti

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní a vybavovaní sťažností..

  Právny základ:

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č.. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Zmluvné vzťahy

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie zmlúv, evidencie pohľadávok, upomínanie dlžníkov, uzatváranie zmlúv o prenájme.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Článok 6 ods. 1, písm. a) GDPR.

  Zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a prenájme bytových a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, Finančná správa SR, exekútor, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Hrobové miesta

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie a prenájme hrobových miest.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Článok 6 ods. 1, písm. b) GDPR.

  Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, Finančná správa SR, exekútor, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Zverejňovanie foto a video

  Účel spracúvania:

  Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii obce zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo- zvukového záznamu na rôznych propagačných materiáloch a v médiách, na webovom sídle obce a na sociálnych sieťach.

  Právny základ:

 

Článok 6 ods. 1, písm. a) alebo písm. f) GDPR a/alebo § 78 ods. 2 Zákona.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Matrika

  Účel spracúvania:

 

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

 

Právny základ:

 

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Ministerstvo vnútra SR, súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Kamerový systém

  Účel spracúvania:

  Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky a to najmä na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku.

  Právny základ:

  Článok 6 ods. 1, písm. f) GDPR

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

Uchovávanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu siedmych dní.

 

 

 1. Rybársky preukaz

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie rybárskych preukazov.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Článok 6 ods. 1, písm. b) GDPR

  Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 

 1. Obecná knižnica

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k plneniu zmluvy prevádzkovateľa pri vedení evidencie zapožičaných kníh z obecnej knižnice.

  Právny základ:

 

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Článok 6 ods. 1, písm. b) GDPR.

 

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu

 

 

 1. Terénna sociálna práca

  Účel spracúvania:

  Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Dotknuté osoby sa môžu zúčastňovať programu poskytovania pomoci v rámci sociálnych programov.

  Právny základ:

 

Článok 6 ods. 1, písm. a) GDPR.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Dobrovoľný hasičky zbor

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k plneniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou pri prevádzkovaní obecného Dobrovoľného hasičského zboru.

  Právny základ:

  Článok 6 ods. 1, písm. b) GDPR.

 

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. Sociálna starostlivosť

  Účel spracúvania:

  Vedenie agendy potrebnej k poskytovaniu pomoci osobám v hmotnej núdzi.

  Právny základ:

  Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, súdy, OČTK, exekútor, iné oprávnené orgány štátu.

 

 

 1. CO a krízové riadenie

 

Účel spracúvania:

 

Agenda civilnej obrany, evidencia brancov a záloh, evidencia majetku.

 

Právny základ:

 

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Príslušný okresný úrad (krízový štáb), Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva, príslušný vyšší územný celok, príslušný okresnú úrad, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. Priestupkové konanie

  Účel spracúvania:

  Evidencia priestupkov.

  Právny základ:

 

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. Vymáhanie pohľadávok

  Účel spracúvania:

  Vymáhanie pohľadávok.

  Právny základ:

 

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. Účtovníctvo a doklady

  Účel spracúvania:

  Spracovanie účtovníctva, účtovných a ekonomických dokladov.

  Právny základ:

 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

Zákon  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy, OČTK, exekútor, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. Žiadosti podľa infozákona

  Účel spracúvania:

  Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií.

  Právny základ:

 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Príslušný okresný úrad, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. Integrované obslužné miesto

  Účel spracúvania:

  Zabezpečenie prístupu občanov k elektronickým službám štátu.

  Právny základ:

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 

zákon 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 

zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. Ochrana osobných údajov

  Účel spracúvania:

  Vedenie evidencie zodpovedných osôb, oprávnených osôb, vybavovanie podaní dotknutých osôb, kontrolné zistenia, ďalšie v zmysle Zákona a GDPR.

  Právny základ:

 

Zákon

 

GDPR

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

Kategória osobných údajov:

 

Spracúva sa aj osobitná kategória osobných údajov.

 

 

 1. Verejne obstarávanie

  Účel spracúvania:

  Agenda verejného obstarávania – evidencia overovacích listín podpisov, evidencia splnomocnení, evidencia zamestnancov dodávateľov.

  Právny základ:

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení  neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Úrad pre verejne obstarávanie SR, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

Kategória osobných údajov:

 

Spracúva sa aj osobitná kategória osobných údajov.

 

 

 1. Školská jedáleň

  Účel spracúvania:

  Evidencia stravníkov a platieb za stravu.

  Právny základ:

 

Zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v platnom znení.

 

Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. Referentské vozidlá

 

Účel spracúvania:

 

Evidencia vodičov referentských vozidiel za účelom vydania preukazov zamestnancom, riešenie poistných udalostí. Evidencia a sledovanie údajov o aute a jeho prevádzke.

 

Právny základ:

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Poisťovne, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. Aktivačná činnosť

 

Účel spracúvania:

 

Zoznamy občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v obci.

 

Právny základ:

 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Úrad práce, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

Kategória osobných údajov:

 

Spracúva sa aj osobitná kategória osobných údajov.

 

 

 1. Výrub stromov

 

Účel spracúvania:

 

Evidencia a schvaľovanie povolenia výrubu stromov.

 

Právny základ:

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

 1. BOZP

 

Účel spracúvania:

 

Evidencia poučení o bezpečnosti práce, zápisy o pracovných úrazoch.

 

Právny základ:

 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, súdy, OČTK, iný oprávnený štátny orgán.

 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 

Prevádzkovať nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Uchovávame osobné údaje len po dobu potrebnú na naplnenie účelov za ktorými sa spracúvajú, pokiaľ nie je zákonom požadovaná alebo povolená dlhšia doba.

 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tieto dokumenty taktiež určujú jednotlivé doby, počas ktorých sa vaše osobné údaje musia uchovávať.

 

 

Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

 

 • Právo na prístup

 

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich poskytujeme, kto ich okrem nás spracúva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracúvané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

 

 • Právo na opravu

 

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

 

 • Právo na výmaz

 

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;

 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný základ a ani dôvod, na ich ďalšie spracúvanie;

 • využijete svoje právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené dôvody na našej strane neprevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi alebo

 • domnievate sa, že nami vykonávané spracúvanie osobných údajov sa vykonalo nezákonne.

 

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania

 

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracúvania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracúvanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 

 • popierate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť vašich osobných údajov;

 

 • vaše osobné údaje spracovávame protizákonne (napr. nad rámec toho, čo spracúvať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);

 

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracúvania, ale vy ich požadujete pre preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo

 • vznesiete námietku proti spracovaniu, a to dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená.

 

 • Právo na prenositeľnosť

 

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracúvame. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracúvame automatizovane v našich elektronických databázach.

 

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

 • Právo namietať proti spracúvaniu

 

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej. Nesmieme ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 • Právo podať sťažnosť

 

V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi máte právo proti nami vykonávanému sprúcovaniu osobných údajov podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 • Právo odvolať súhlas

 

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe.

 

Nevyhnutnosť poskytnúť osobné

 

Ak je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. V opačnom prípade nebude môcť byť naplnený účel spracúvania, ktorý prevádzkovateľ zamýšľal vykonať v prípade poskytnutia osobných údajov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Bezpečnosť

 

Prijali sme potrebné zákonné, organizačné, hmotné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú v súlade so štandardmi o bezpečnosti údajov a ochrane súkromia. Ak poskytujeme a/alebo sprístupňujeme osobné údaje tretej osobe, ktorá poskytuje služby nevyhnutné na naplnenie niektorého z účelov spracúvania osobných údajov, takáto tretia osoba v postavení sprostredkovateľa má rovnako prijaté príslušné opatrenia na ochranu dôvernosti, integrity a bezpečnosti osobných údajov. Prijali sme taktiež potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby boli osobné údaje, ktoré spracúvame spoľahlivé, presné a úplne pre účel ich použitia.

 

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo