Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Správne konanie

Search Our Site

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: smrek s obvodom kmeňov 100 cm merané vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNE 20, druh: záhrada na LV č.2225 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: po údere blesku je strom poškodený a za nepriaznivých poveternostných podmienok predstavuje nebezpečenstvo spôsobenia škody na majetku a elektrickom vedení.

Žiadosť doručená dňa: 11.03.2022

Oznámenie zverejnené dňa: 18.03.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín, druh: tuja s obvodmi kmeňov 140 cm merané vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks dreviny, druh: čerešňa s obvodom kmeňa 160 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 437, druh: záhrada na LV č. 2732 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: dreviny sú staré a ohrozujú susedné stavby.

Žiadosť doručená dňa: 24.02.2022

Oznámenie zverejnené dňa: 03.03.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín, druh:jedľa strieborná s obvodom kmeňa 110 cm a a smrek obyčajný s obvodom kmeňa 136 cm merané vo výške 130 cm nad zemou na pozemkoch parcela č. KNC 153, druh: zastavaná plocha a nádvorie a KNC 154/1, druh: záhrada, zapísané na LV č. 466 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: Dreviny predstavujú za nepriaznivých poveternostných podmienok bezprostredné nebezpečenstvo spôsobenia škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 17.02.2022

Oznámenie zverejnené dňa: 17.02.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín, druh:jedľa s obvodom kmeňa 88 cm a 89cm merané vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 426/3, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1178 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: Konáre drevín zasahujú do elektrického vedenia. V blízkosti sa nachádza vodovodná a plynová prípojka - korene môžu poškodiť prípojky. Dreviny sú umiestnené cca 1 m od oplotenia pri miestnej komunikácii. Pri silných vetroch môže dôjsť k ich vyvráteniu a poškodeniu majetku či ohrozeniu života obyvateľov.

Žiadosť doručená dňa: 14.02.2022

Oznámenie zverejnené dňa: 16.02.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh:smrek pichľavý s obvodom kmeňa 90cm meraný vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 447, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 510 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: drevina rastie v blízkosti chodníka pre peších. Je vysoká. Pri silných vetroch hrozí jej vyvrátenie a tým ohrozenie majetku a života ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 11.11.2021

Oznámenie zverejnené dňa: 12.11.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh:smrek s obvodom kmeňa 140 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 155/1, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 524 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: drevina tieni na obytné miestnosti, poškodzuje strechu, okná a parapety.

Žiadosť doručená dňa: 03.11.2021

Oznámenie zverejnené dňa: 04.11.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín, druh: jedľa s obvodmi kmeňov 72 cm a 134 cm merané vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 1220, druh: zastavené plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 253 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: ohrozenie zdravia a majetku susedov z dôvodu ich vyschnutia a chorobnosti.

Žiadosť doručená dňa: 29.10.2021

Oznámenie zverejnené dňa: 29.10.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín, druh: orech s obvodom kmeňa 140 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a druh: vŕba s obvodom kmeňa 440 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 949, druh: záhrada, zapísaná na LV č. 590 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: stromy sú už staré, nebezpečie pádu na strechu susedov.

Žiadosť doručená dňa: 16.08.2021

Oznámenie zverejnené dňa: 22.09.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: smrek s obvodom kmeňa 140 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 756, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1487 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: strom svojou výškou a mohutnosťou ohrozuje rodinný dom vlastníka ako aj suseda.

Žiadosť doručená dňa: 30.08.2021

Oznámenie zverejnené dňa: 22.09.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: čerešňa s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 1186/10, druh: záhrada, zapísaná na LV č. 829 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: koreňový systém ohrozuje statiku pivnice.

Žiadosť doručená dňa: 09.09.2021

Oznámenie zverejnené dňa: 09.09.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín, druh: orech vlašský s obvodom kmeňa 98 cm a 101 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 654/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 75 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: zásah do elektrických káblov, v prípade nepriaznivého počasia hrozí poškodenie nehnuteľnosti.

Žiadosť doručená dňa: 23.08.2021

Oznámenie zverejnené dňa: 09.09.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: smrek obyčajný s obvodom kmeňa 145 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks dreviny, druh: breza previsnutá s obvodom kmeňa 92 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou na pozemku parcela č. KNC 116/2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 859 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: Smrek obyčajný - prerastlý v blízkosti rodinného domu, breza - prerastlá, konáre poškodzujú susedné stavby.

Žiadosť doručená dňa: 22.03.2021

Oznámenie zverejnené dňa: 24.03.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: topoľ na pozemku parc. KNC 859/5, druh – zastavaná plocha a nádvorie zapísaná na LV č. 1832 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: Podľa územného plánu obce je v danej lokalite plánovaná výstavba rodinných domov. Strom sa nachádza na stavebnej parcele a bráni výstavbe plánovaného rodinného domu.

Žiadosť doručená dňa: 17.12.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 21.12.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: topoľ na pozemku parc. KNE 114/101, druh – trvalý trávny porast zapísaná na LV č. 2262 k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že drevina je naklonená, ohrozuje bezpečnosť.

Žiadosť doručená dňa: 06.10.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 06.10.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: strieborná jedlička na pozemku parc. KNC č. 180, druh – zastavaná plocha a nádvorie zapísaná na LV č. 462 k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom je prevažne vyschnutý. Obava z možného pádu a následného poškodenia prístrešku.

Žiadosť doručená dňa: 16.09.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 16.09.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: strieborná jedlička na pozemku parc. KNC č. 996/2, druh – zastavaná plocha a nádvorie zapísaná na LV č. 583 k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom spôsobuje chládok, resp. tmu na väčšiu časť domu.

Žiadosť doručená dňa: 09.09.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 09.09.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: smek na pozemku parc. KNC č. 839/1, druh – záhrada zapísaná na LV č. 717 k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom je umiestnený v blízkosti oplotenia a korene rozrušujú základy stavby.

Žiadosť doručená dňa: 10.08.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 11.08.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2  ks dreviny, druh: lipa a 1 ks dreviny druh: smek na pozemku parc. KNC č. 528/1, druh – zastavaná plocha a nádvorie zapísaná na LV č. 680 k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že dreviny sú umiestnené v blízkosti oplotenia a korene drevín ničia oplotenie.

Žiadosť doručená dňa: 24.7.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 24.7.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1  ks dreviny, druh: smrek na pozemku parc. KNC č. 1080/3, druh – zastavaná plocha a nádvorie zapísaná na LV č. 467v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že hrozí nebezpečenstvo pádu stromu, ohrozenie poškodenia majetku a životov.

Žiadosť doručená dňa: 17.06.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 18.06.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín, druh: agát biely na pozemku parc. KNC č. 115, druh – záhrada zapísaná na LV č. 691 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že stromy sú prestárle, poškodené, majú preschnuté konáre a hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Žiadosť doručená dňa: 11.05.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 11.05.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: smrek na pozemku parc. KNC č. 953/26, druh – zastavané plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 149 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom rastie blízko domu a jeho korene porušujú jeho statiku.

Žiadosť doručená dňa: 17.02.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 17.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: čerešňa na pozemku parc. KNC č. 381, druh – zastavané plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 2843 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom rastie blízko domu a jeho korene porušujú jeho statiku.

Žiadosť doručená dňa: 27.01.2020

Oznámenie zverejnené dňa: 27.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: orech na pozemkoch parc. KNC č. 1157, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 306 v k.ú. Valaliky a parc. KNC 1158, druh: záhrada, zapísaná na LV č. 306 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že padajúce konáre a plody ohrozujú nájomníkov. Výkyvy stromu majú za následok praskanie muriva, chodníka a ničenie strechy.

Žiadosť doručená dňa: 10.12.2019

Oznámenie zverejnené dňa: 17.12.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: smrek na parc. KNC č. 420, druh – záhrada, zapísaná na LV č. 1023 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadosť doručená dňa: 05.04.2019

Oznámenie zverejnené dňa: 24.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: vŕba na parc. KNC č. 280, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 642 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom spôsobuje tienenie.

Žiadosť doručená dňa: 20.02.2019

Oznámenie zverejnené dňa: 20.02.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: vŕba na parc. KNC č. 1063/4, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.922 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že korene stromu ohrozujú statiku záhradného domčeka a konáre stromu zasahujú do elektrického vedenia vysokého napätia.

Žiadosť doručená dňa: 20.02.2019

Oznámenie zverejnené dňa: 20.02.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Dušan Varga

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín, druh:agát na parc. KNC č. 447, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.510 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že stromy ohrozujú bezpečnosť nehnuteľnosti - zastavanej časti.

Žiadosť doručená dňa: 10.12.2018

Oznámenie zverejnené dňa: 13.12.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Radovan Nagy

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh:orech na parc. KNC č. 1187, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.1085 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom vysychá.

Žiadosť doručená dňa: 07.12.2018

Oznámenie zverejnené dňa: 07.12.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Andrew Billingham

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín, druh: breza na parc. KNC č. 438, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.677 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že stromy rastú v blízkosti rodinného domu a oplotenia a môžu ohroziť ich statiku. Taktiež sú umiestnené v blízkostí telekomunikačného a elektrického vedenia, ktoré môžu poškodiť.

Žiadosť doručená dňa: 09.04.2018

Oznámenie zverejnené dňa: 09.04.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Peter Babják

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: smrek na parc. KNC č. 980, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.484 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom rastie v blízkosti rodinného domu ako aj miestnej komunikácie. Ohrozuje bezpečnosť ľudí a majetku.

Žiadosť doručená dňa: 28.02.2018

Oznámenie zverejnené dňa: 01.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Ivana Šimková, Erveňská 16, Čaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín, druh: jabloň, orech, čerešňa na parc. KNC č. 350/1, druh – záhrady, zapísaná na LV č.2850 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je plánovaná výstavba prístupovej komunikácie a stavby na pozemku.

Žiadosť doručená dňa: 20.02.2017

Oznámenie zverejnené dňa: 02.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Lucia Tutková, Kostolná 70, Valaliky

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny, druh: topoľ na parc. KNC č. 73, druh – záhrady, zapísaná na LV č.556 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že strom je chorý, veľmi vysoký a lámu sa mu vetvy pri vetre, ktoré ohrozujú ľudí a majetok.

Žiadosť doručená dňa: 17.02.2017

Oznámenie zverejnené dňa: 02.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Peter Bečák, Potočná 260/11, Valaliky

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks drevín na parc. KNC č. 794/4, druh – záhrady, zapísaná na LV č.1234 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu stromov je obava o bezpečnosť ľudí a majetku.

Žiadosť doručená dňa: 08.02.2017

Oznámenie zverejnené dňa: 16.02.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Žiadateľ: Jolana Čigášová, Na Homôlke 167/27, Valaliky

 

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks drevín na parc. KNC č. 664/1, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2535 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu stromov je, že korene stromu zasahujú do základov rodinného domu.

 Žiadosť doručená dňa: 06.12.2016

Oznámenie zverejnené dňa: 06.12.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Žiadateľ: gpe, s.r.o., Zochova 3, Bratislava

 

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 11 ks drevín na parc. KNC č. 1275/18, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2799 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu stromov je, že spôsobujú alergie zamestnancom spoločnosti, zanášanie filtrov na kogeneračných jednotkách a na predmetnom pozemku je plánovaná realizácia rybníka.

 Žiadosť doručená dňa: 07.11.2016

Oznámenie zverejnené dňa: 07.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Žiadateľ: Mgr. Vojtech Horváth, Podlesná 52, Valaliky

 

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny na parc. KNC č. 575, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 311 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu stromu je, že rastie v bezprostrednej blízkosti plynovej prípojky, ktorú rozrušuje a hrozí jej poškodenie. Konáre stromu zasahujú na strechu domu, korene stromu rozrušujú betónový základ oplotenia - viditeľné poškodenie. Strom ohrozuje susedný majetok.

 Žiadosť doručená dňa: 24.10.2016

Oznámenie zverejnené dňa: 03.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Žiadateľ: Imrich Ceplický, Abovská 99/46, Valaliky 044 13

 

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny na parc. KNC č. 181/1, druh – záhrada, zapísaná na LV č. 462 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu stromu je zlý zdravotný stav - prestárly.

 Žiadosť doručená dňa: 27.10.2016

Oznámenie zverejnené dňa: 28.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Žiadateľ: Mária Tóthová, bytom Na Homôlke 32, Valaliky

 

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks dreviny na parc. KNC č. 686, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 730 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je prestárlosť drevín.

 Žiadosť doručená dňa: 20.10.2016

Oznámenie zverejnené dňa: 21.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Žiadateľ: Gustáv Horváth, bytom Plotová 55/20, Valaliky 044 13

 

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny na parc. KNC č. 252/1, druh – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 94 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu stromu je, že drevina zasahuje do vzdušného elektrického vedenia, v dôsledku čoho môže dôjsť k jeho poškodeniu.

 

Žiadosť doručená dňa: 09.03.2016

Oznámenie zverejnené dňa: 10.03.2016

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Mária Lešková, Hlavná 173, Valaliky 044 13

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny na parc. KNC č. 154/1, druh – záhrady, zapísaná na LV č. 466 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu stromu je jeho vyschnutie v dôsledku čoho hrozí nebezpečenstvo spôsobenia škody na susednej nehnuteľnosti.

Žiadosť doručená dňa: 10.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadateľ: Matúš Mati, bytom Podlesná 15, Valaliky 044 13

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny na parc. KNC č. 717, druh – záhrady, zapísaná na LV č. 724 v k.ú. Valaliky. Dôvodom výrubu stromu je jeho vyschnutie v dôsledku čoho ohrozuje zdravie a bezpečnosť členov domácnosti a taktiež priľahlé stavby.

Žiadosť doručená dňa: 11.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou, alebo elektronickou formou (obec@valaliky.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo