Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Verejné vyhlášky

Search Our Site

 

Žiadateľ   Názov verejnej vyhlášky Vyvesená dňa: Zvesená dňa:
         
 Obec Trstené pri Hornáde    VV-Rozhodnutie o využiťí územia"Park Podlesná, Podlesná ulica, obec Valaliky, okres Košice-okolie" tu:   mapka tu:  04.06.2020  19.06.2020
 Okresný úrad Košice okolie  

 Informácia o Oznámení_ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 tu:              Oznámenie o strategickom dokumente tu:

 15.05.2020  01.06.2020
Obec Trstené pri Hornáde   VV - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby"Rozšírenie siete verejného osvetlenia", SO 01 zariadenie siete VO, na pozemkoch KN-C parc. č. 511/1 a 521/20, katastrálne územie Valaliky. 15.05.2020 01.06.2020
Pikolo s.r.o. poverená VSD,a.s. Košice   VV - Výzva na vykonanie výrubu tu:  Oznámenia o plánovanom výrube NN tu:   Upozornenie tu: 14.05.2020 10.06.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR   VV Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania -NDS- Rýchlostná cesta R2 06.05.2020 21.05.2020
Obec Trstené pri Hornáde     VV-Oznámenie o začatí územného konania o využití územia:"Park Podlesná, Podlesná ulica, obec Valaliky, okres Košice-okolie" : Mapa parku na Podlesnej ulici tu:  05.05.2020  20.05.2020
Okresný úrad Košice-okolie   VV-Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodne stavby "Valaliky-rozšírenie kanalizácie" 22.04.2020 07.05.2020
 Okresný úrad Košice-okolie    Oznámenie VV - Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie  16.04.2020  16.05.2020
Daňový úrad Košice    VV-o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. Štofaniko oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. Štofanik 23.03.2020 07.04.2020
 Úrad verejného zdravotníctva SR    VV-Rozhodnutie -Zákaz hromadných podujatí  09.03.2020  do odvolania
Okresný úrad Košice-     VV - Valaliky - rozšírenie kanalizácie  21.02.2020  09.03.2020
 Distribúcia SPP Bratislava    VV - oznam vlastníkom poľnohospodárských pozemkov v KU Valaliky o vstupe vo verejnom záujme:  13.02.2020  16.03.2020
 Obec Valaliky    VV-Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - "Valaliky - rozšírenie kanalizácie", stavebný objekt SOI 01 Stoka"E1" rozšírenie, na pozemkoch KN-C parc. č. 551/20,551/14,551/25,551/37,578/5,578/7. katastrálne územie Valaliky.    Mapa  27.01.2020  11.02.2020
Obec Valaliky    VV-Stavebné povolenie - Dokončenie obnovy BD Buzulucká č. 22, 040 22 Košice 16.01.2020 31.01.2020
Obec Valaliky  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania „Valaliky – rozšírenie kanalizácie

08.01.2020  23.01.2020
Daňový úrad Košice     VV o oznámení miesta uloženia písomnosti- Miroslav Kertes  23.12.201  07.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice    Oznámenie VV-stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" - SO 01 Zriadenie optického vedenia 18.12.2019 18.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice     Oznámenie VV- stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" -SO02 Úprava VN vedenia  18.12.2019  18.01.2020
Obec Valaliky    VV-oznámenie o začatí staveného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Buzulucká 22, Košice, v zast. Bytex Slovensko  17.12.2019  02.01.2020
         

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo