Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Verejné vyhlášky

Search Our Site

 

Žiadateľ Názov verejnej vyhlášky Vyvesená dňa: Zvesená dňa:
       
Obec Valaliky  VV - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania - Bytex Slovensko s.r.o., Košice 21.10.2021 05.11.2021
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania "Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Komenského č. 16, č.18 Košice 18.10.2021   02.11.2021
 Obec Kokšov-Bakša  VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - "Valaliky -rozšírenie kanalizácie a vodovodu"  13.10.2021  28.10.2021
Okresný úrad Košice-okolie VV- Oznámenie o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Valaliky 12.10.2021 27.10.2021
 Ministerstvo životného prostredia SR  Rozsah hodnotenia " ZEVO Košice - modernazicácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov  12.10.2021  27.10.2021
 Obec Valaliky  VV- Rozhodnutie - povoľuje odstránenie stavby rodinného domu súp.č. 1150 na pozemku KN-C parc. č. 988, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, kú Valaliky.  11.10.2021 26.10.2021 
Obec Valaliky VV- Stavebné povolenie - Prístavba bytovej jednotky k rodinnému domu - mapa 8.10.2021 25.10.2021
Pikolo, s.r.o. -VSD, a.s. Košice   VV-Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov , upozornenie, oznámenie  4.10.2021  30.10.2021
 Obec Valaliky  VV- Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - Významná obnova bytového domu ul. Železiarenská 32, 34, 36, Košice-Šaca,súp. č. 485  30.9.2021  15.10.2021
Daňový úrad Košice VV- o oznámení miesta uloženia písomností - Miroslav Kertes 28.09.2021 13.10.2021
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  VV- Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením- Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II.úsek 28.09.2021   13.10.2021
 Obec Kokšov-Baša  VV - Oznámenie o začatí územného konania o povolení líniovej stavby: Valaliky- rozšírenie kanalizácie a vodovodu"  22.09.2021  07.10.2021
Ministerstvo dopravy a výstavby SR   VV- Oznámenie o oprave zrejmej chyby  10.09.2021  27.09.2021
 Obec Valaliky  VV- Stavebné povolenie - Ladislav Nagy VV-Stavebné povolenie- doručenie písomnosti VV -Mgr. Brigita Drábiková  20.08.2021  06.09.2021
 Obec Valaliky  VV - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - doplnenie  16.8.2021  02.09.2021
 Obec Valaliky  VV - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby  16.8.2021  02.09.2021
 Obec Valaliky  VV - Rozhodnutie - Beáta Ileninová  16.8.2021  02.09.2021
 Obec Valaliky  VV- Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie - Polyak  16.8.2021  02.09.2021
Ministerstvo životného prostredia SR  ZEVO Košice-modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
 28.7.2021  18.8.2021
Okresný súd Košice-okolie   VV - Nezvestný András Tót - vyhlásenie sa mŕtvého  19.7.2021  19.7.2022
Obec Valaliky VV - Upovedomenie o podaní odvolania  Odvolanie voči Rozhodnutiu č. 350/3265/2021 19.07.2021 03.08.2021
Obec Valaliky VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 13.07.2021 28.07.2021
 Obec Valaliky  VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby  13.07.2021  28.07.2021
Obec Valaliky VV - Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania - Miroslav a Katarína Polyaková 30.6.2021 15.7.2021
Obec Valaliky  VV- Rozhodnutie - Zamietnutie ÚKSUP v Bratislave - "Prístupová cesta k areálu Skúšobnej stanice ÚKSUP"ÚKSUP"  16.6.2021  1.7.2021
Obec Valaliky VV - Oznámenie o začatí územného konania - "Valaliky-Buzice - zriadenie NN z TR2"  4.6.2021 21.6.2021
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí územného konania - "Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Kokšov-Bakša"  4.6.2021  21.6.2021
Ministerstvo životného prostredia SR ZEVO Košice-modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov -oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania. Informácia pre verejnosť tu:  Oznámenie o zmene tu: Zoznam rozhodnutia tu: Mapa širších vzťahov tu: 1.6.2021  
ÚKSUP Upovedomenie o začatí správneho konania - verejná vyhláška 27.05.2021  
Ondrej Palenčár

 Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na účely bývania stavba rodinný dom na pozemku KNC parc. 823, 824 k.ú. Valaliky

Príloha: situácia

 26.05.2021  
Okresný úrad Košice-okolie   VV- Oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností - katastrálne územie Haniska.  12.05.2021  27.05.2021
Obec Valaliky VV -Oznámenie o začatí konania - Ondrej Palenčár 22.4.2021 7.5.2021
Ministerstvo životného prostredia SR  Rozsah hodnotenia - Návrh - "Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho okolí" - Občania môžu podávať pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 5.5.2021 na MŽP SR Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1,81235  Bratislava 21.04.2021 5.5.2021
 Obec Valaliky  VV-Oprava rozhodnutia č. 168/578/2021-Va zo dňa 11.3.2021 - upovedomenie účastníkov konania - "Obnova bytového domu Letná č. 2 Košice  30.3.2021   16.4.2021
Ministerstvo životného prostredia SR Zámer:"Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho okolí" je zverejnený na:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/navysenie-kapacity-v-dobyvacom-priestore-cana-jeho-okoli . info pre verejnosť tu: Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10  Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko do 7.4.2021 na MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35  Bratislava 16.03.2021 7.04.2021
Obec Valaliky   VV - stavebné povolenie - Obnova bytového domu Letná č.2 Košice  15.03.2021  30.03.2021
Okresný úrad Košice Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu:„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ 11.3.2021 31.3.2021
Daňový úrad Košice VV- o oznámení miesta uloženia písomnosti - Miroslav Kertes 05.03.2021 22.03.2021
Obec Valaliky VV- Oznámenie o začatí konania  19.02.2021 06.03.2021
Obec Valaliky VV - Prevádzková budova AV GAST - príloha tu:  09.02.2021  
 Obec Valaliky VV-Rozhodnutie o umiestnení stavby -Ing. Lucia Vargová  18.1.2021  2.2.2021
Obec Valaliky   VV- Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Prístavby bytovej jednotky k rodinnému domu  03.12.2020  18.12.2020
 Obec Trstené pri Hornáde  VV-Stavebné povolenie-„Rozšírenie siete verejného osvetlenia“  03.12.2020 18.12.2020
Obec Valaliky VV - Oznámenie o začatí územného konania - Ing. Vargová 10.11.2020. 25.11.2020
 ObecValaliky  VV- Predlženie lehoty na doplnenie dôkazov - Polyak  10.11.2020  25.11.2020
Obec Trstené pri Hornáde   VV - Oznámenie ozačatí stavebného konania - Rozšírenieee siete verejného osvetlenia" SO 01 zriadenie siete VO, na pozemkoch KN-C parc. č. 511/1 a 521/20, katastrálne územie Valaliky  27.10.2020  11.11.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR VV - Rozhodnutie ministra č. 152/2020 - stavba "Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II.úsek" 15.10.2020 30.10.2020
 Obec Valaliky  VV_Stavebné povolenie mapa  28.09.2020  13.10.2020
Obec Valaliky VV- Rozhodnutie - prerušenie územného a stavebného konania 08.09.2020  23.09.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR VV - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu 14.8.2020 29.8.2020
Obec Vyšná Myšľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie

Príloha k rozhodnutiu

13.8.2020 28.8.2020
Bytex Slovensko, s.r.o. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie 13.8.2020 28.8.2020
Obec Valaliky  VV- Oznámenie o začatí konania 4.8.2020 19.8.2020
Obec Valaliky   VV- Rozhodnutie - povolenie odstranenia stavby rodinného domu súp.č. 68 na pozemku KN-C parc. č. 1078, katastrálne územie Valaliky.  10.7.2020  27.7.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  VV - Rozhodnutie - povolenie stavby. Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košicke Oľšany, II. úsek 3.7.2020 20.7.2020
 Obec Valaliky  VV- Zmena lehoty na dokončenie stavby rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami so samostatnými vstupmi, na pozemku KN-C parc. č. 1247/25, 1274/20, katastrálne územie Valalikyrodinného domu s dvomi bytovými jednotkami so samostatnými vstupmi, na pozemku KN-C parc. č. 1247/25, 1274/20, katastrálne územie Valaliky  3.7.2020  20.7.2020
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rodinného domu súp.č. 68 na pozemku KN-C parc. č. 1078, katastrálne územie Valaliky VV- 30.6.2020 15.7.2020
Obec Valaliky Oznámenie o začatí územného konania - začatie územného konania o umiestnení stavby:"Myslianska vyhliadka" 19.06.2020  
Obec Valaliky Oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška 12.06.2020  
Obec Trstené pri Hornáde 

 VV- Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Rozšírenie siete verejného osvetlenia 

Príloha k rozhodnutiu

 10.06.2020  
 Obec Trstené pri Hornáde  VV-Rozhodnutie o využiťí územia"Park Podlesná, Podlesná ulica, obec Valaliky, okres Košice-okolie" tu:   mapka tu:  04.06.2020  19.06.2020
 Okresný úrad Košice okolie

 Informácia o Oznámení_ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 tu:              Oznámenie o strategickom dokumente tu:

 15.05.2020  01.06.2020
Obec Trstené pri Hornáde VV - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby"Rozšírenie siete verejného osvetlenia", SO 01 zariadenie siete VO, na pozemkoch KN-C parc. č. 511/1 a 521/20, katastrálne územie Valaliky. 15.05.2020 01.06.2020
Pikolo s.r.o. poverená VSD,a.s. Košice VV - Výzva na vykonanie výrubu tu:  Oznámenia o plánovanom výrube NN tu:   Upozornenie tu: 14.05.2020 10.06.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR VV Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania -NDS- Rýchlostná cesta R2 06.05.2020 21.05.2020
Obec Trstené pri Hornáde   VV-Oznámenie o začatí územného konania o využití územia:"Park Podlesná, Podlesná ulica, obec Valaliky, okres Košice-okolie" : Mapa parku na Podlesnej ulici tu:  05.05.2020  20.05.2020
Okresný úrad Košice-okolie VV-Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodne stavby "Valaliky-rozšírenie kanalizácie" 22.04.2020 07.05.2020
 Okresný úrad Košice-okolie  Oznámenie VV - Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie  16.04.2020  16.05.2020
Daňový úrad Košice  VV-o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. Štofaniko oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. Štofanik 23.03.2020 07.04.2020
 Úrad verejného zdravotníctva SR  VV-Rozhodnutie -Zákaz hromadných podujatí  09.03.2020  do odvolania
Okresný úrad Košice-   VV - Valaliky - rozšírenie kanalizácie  21.02.2020  09.03.2020
 Distribúcia SPP Bratislava  VV - oznam vlastníkom poľnohospodárských pozemkov v KU Valaliky o vstupe vo verejnom záujme:  13.02.2020  16.03.2020
 Obec Valaliky  VV-Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - "Valaliky - rozšírenie kanalizácie", stavebný objekt SOI 01 Stoka"E1" rozšírenie, na pozemkoch KN-C parc. č. 551/20,551/14,551/25,551/37,578/5,578/7. katastrálne územie Valaliky.    Mapa  27.01.2020  11.02.2020
Obec Valaliky  VV-Stavebné povolenie - Dokončenie obnovy BD Buzulucká č. 22, 040 22 Košice 16.01.2020 31.01.2020
Obec Valaliky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania „Valaliky – rozšírenie kanalizácie

08.01.2020  23.01.2020
Daňový úrad Košice   VV o oznámení miesta uloženia písomnosti- Miroslav Kertes  23.12.201  07.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice  Oznámenie VV-stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" - SO 01 Zriadenie optického vedenia 18.12.2019 18.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice   Oznámenie VV- stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" -SO02 Úprava VN vedenia  18.12.2019  18.01.2020
Obec Valaliky  VV-oznámenie o začatí staveného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Buzulucká 22, Košice, v zast. Bytex Slovensko  17.12.2019  02.01.2020
       

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo