Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Verejné vyhlášky

Search Our Site

 

Žiadateľ Názov verejnej vyhlášky Vyvesená dňa: Zvesená dňa:
       
 Okresný úrad Košice   VV - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Strategické územie Valaliky" - KN-E č. 190, 156, 211, 227, 208, 191, 155, 230, 250, 260/3, 260/1, 261/2, 257, 264/3, 151/2, 369, 332, 316/12, 185 161  20.5.2022  6.6.2022
 Okresný úrad Košice  VV - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Strategické územie Valaliky" - KN-E č. 288, 283/1, 151/2, 245/5, 255, 429/2, 335, 334, 333, 242, 326, 192, 154  20.5.2022  6.6.2022
 Obec Valaliky  VV- Rozhodnutie - "Súbor 70 rodinných domov - Valaliky" príloha tu  13.5.2022  30.5.2022
Okresný úrad Košice VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Strategické územie Valaliky" - KN-E č.301,302,304,439/3,443/16,313/1,314/1,1450,1542/3 12.05.2022 27.05.2022
 Okresný úrad Košice  VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Strategické územie Valaliky" - KN-E č.230,392,391,390,457/5,456/3,255, 246/4,260/3, 260/1VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Strategické územie Valalik" - KN-E č.230,392,391,390,457/5,456/3,255, 246/4,260/3, 260/1  12.05.2022  27.05.2022
Okresný úrad Košice VV - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Strategické územie Valaliky" - KN-E č. 410/1, 185, 616, 260/3, 260/1, 401,399, 231, 246/4 11.05.2022 26.05.2022
Okresný úrad Košice   VV - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Strategické územie Valaliky" - KN-E č. 401, 400, 399, 231, 170, 264/4, 371, 370, 369, 332, 331, 330 ,316/12, 151/2, 264/2, 264/3, 257, 392, 391, 128/101 11.05.2022   26.5.2022
Okresný úrad Košice   VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "Strategické územie Valaliky" - KN-E č. 151/3, 246, 264/1, 151/1, 207/1, 433,424  09.05.2022  24.05.2022
 Okresný úrad Košice-okolie  VV-Oznámenie o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Valaliky   09.05.2022  24.05.2022
 Okresný úrad Košice  VV_Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca - Košické Olšany: C KN - parc. č. 1450   04.05.2022  19.05.2022
 Obec Valaliky VV- Oznámenie o začatí územného konania -"Spevnené plochy - chodníky v areáli cintorína v obci Kokšov-Bakša"  03.05.2022  18.05.2022
Okresný úrad Košice VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca - Košické Olšany: parc. KN-C č. 312/1 31.03.2022 15.04.2022
Okresný úrad Košice VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca - Košické Olšany: parc. KN-E č. 316/4, 316/5 31.03.2022 15.04.2022
Okrasný úrad Košice VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca - Košické Olšany: parc. KN-E č. 315/1, 314/1, 313/1 31.03.2022 15.04.2022
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí konania o odňatí postavenia účastníka konania - doručenie verejnou vyhláškou 25.03.2022  11.04.2022
Obec Valaliky VV-Rozhodnutie-Michal Klempár, Katarína Klempárová 25.03.2022  11.04.2022
Obec Valaliky VV-Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou 25.03.2022  11.04.2022
Obec Valaliky VV-Výzva na odstránenie závad – predĺženie lehoty,upovedomenie o predĺžení lehoty,prerušenie konania  25.03.2022  11.04.2022
Obec Valaliky VV- Lehota na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie a upovedomenie o predlžení lehoty na vydanie rozhodnutia - Obnova bytového domu Obrancov mieru 12,14, Košice" 24.03.2022 08.04.2022
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí územného konania  24.03.2022  08.04.2022
Okresný úrad Košice VV Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - R2 - Šaca-Košické Olšany p.č. KN-C č. 1450  22.03.2022 06.04.2022
 Okresný úrad Košice  VV-Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca-Košické Olšany p.č. KN-E č. 443/14  18.03.2022  04.04.2022
Okresný úrad Košice VV - Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca-Košické Olšany p.č. KN-E č. 1542/4 17.03.2022 01.04.2022
Okresný úrad Košice VV - Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca-Košické Olšany p.č. KN-E č. 304 17.03.2022 01.04.2022
Okresný úrad Košice VV - Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca-Košické Olšany p.č. KN-C č. 1450 17.03.2022 01.04.2022
 Okresný úrad Košice  VV - Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca-Košické Olšany p.č. KN-C č. 1450  17.03.2022  01.04.2022
 Okresný úrad Košice  VV- rozhodnutie o odvolaní Kmetz  14.03.2022  29.03.2022
Obec Kokšov-Bakša VV - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby " Osvetlenie cintorína v obci Valaliky-Buzice" 10.03.2022 25.03.2022
 Obec Kokšov-Bakša  VV - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby "Osvetlenie cintorína v obci Valaliky-Bernátovce" 10.03.2022   25.03.2022
Obec Valaliky   VV - Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie - Obnova bytového domu Obrancov mieru č. 12,14, Košice 08.03.2022 23.03.2022
 Okresný úrad Košice  VV - Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - R2 Šaca - Košické Olšany - p.č. KN-E č. 304  08.03.2022  23.3.2022
 Obec Valaliky  VV- Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dozoru - Ferčák, Ferčáková  15.2.2022  02.03.2022
 Daňový úrad Košice  VV - o oznámení miesta uloženia písomnosti - Miroslav Kertes  27.1.2022  11.2.2022
Obec Valaliky VV Rozhodnutie - povolenie užívanie stavby " Odstránenie systémiových porúch bytového domu na ul. Budapeštiancka č. 30, 32 v Košiciach" na pozemnku KN-C parc.č. 3630, súp. č. 2438, katastrálne územie: Nové Ťahanovce 24.1.2022 8.2.2022
 Colný úrad Košice  VV - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anton Antoš  24.1.2022  8.2.2022
Okresný úrad Košice   VV- Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca -  Košické Olšany" - parcela KN-E č. 304, parcela KN-E č. 304 b, KN-C č. 1450, KN-E č. 1542/7, KN-E č. 1542/7bKN-E č. 1542/7b  18.1.2022  2.2.2022
 Obec Valaliky  VV- Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova bytového domu Obrancov mieru 12,14, Košice  18.1.2022  2.2.2022
Obec Valaliky VV Stavebné povolenie - Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Kokšov-Bakša" 17.1.2022 1.2.2022
 Obec Valaliky  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa - Mária Andrejkovičová - Detské centrum - termín podania pripomienok: 24.1.2022  14.1.2022  31.1.2022
Obec Valaliky VV - Stavebné povolenie - líniová stavba "Valaliky-Buzice - zriadenie NN z TS2 7.1.2022 24.1.2022
Okresný úrad Košice-okolie VV - Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky 22.12.2021 7.1.2022
Okresný úrad Košice  VV- Rozhodnutie - oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027 21.12.2021  7.1.2022
Okresný úrad Košice VV Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Oľšany" - parc. KN-E č. 304, 443/14, 1542/4, 443/14, 1542/4, 304, 304 2, 304 3, 304 4, 304 5,   KN-C č. 1450, 1450 - 2, 1450 - 3, 1450 4 20.12.2021 7.1.2022
Daňový úrad Košice VV O oznámení miesta uloženia písomnosti Miroslav Kertes 2 20.12.2021 4.1.2022
Daňový úrad Košice VV O oznámení miesta uloženia písomnosti Miroslav Kertes 1 20.12.2021 4.1.2022
 Okresný úrad Košice  VV-Rozhodnutie - Navrhovaný strategický dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoje mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027  15.12.2021  30.12.2021
Okresný úrad Košice  Oznámenie o strategickom dokumente :Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčné oblasti 2022 - 2027 tu: Informácia pre verejnosť tu: Oznámenie SEA PHRSR Košice:
PHSRS mesta Košice a jeho funkčnej oblasti celý dokument,  PHRSR dokument:,  List s podpisom: PHRSR priloha 1 Zasobnik aktivit: , PHRSR priloha 2 Vybrane udaje o MFO
29.11.2021 14.12.2021
Daňový úrad Košice  VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Miroslav Kertes 29.11.2021 14.12.2021
 Obec Valaliky  VV - Oznámenie o začatí stavebného konania - "Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Kokšov-Bakša  26.11.2021  13.12.2021
 Obec Valaliky  VV - Stavebné povolenie - "Obnova bytového domu Komenského č. 16,18, 04001 Košice  19.11.2021  6.12.2021
Obec Valaliky VV - Upovedomenie o podaní odvolania:      odvolanie: 08.11.2021  
Východoslovenská distribučná, a.s. Oznámenie o začatí stavebného konania: "Valaliky - Buzice - zriadenie NN z TS2" 04.11.2021  
Bytex Slovensko s.r.o. Stavebné povolenie na stavbu: "Významná obnova bytového domu ul. Železiarenská 32, 34, 36, Košice - Šaca" 03.11.2021  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany" - parcela č. 304 02.11.2021  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany" - parcela č. 304 02.11.2021  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany" - parcela č. 304 02.11.2021  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany" -  parcela KN-C č. 1450 02.11.2021  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany" - parcela KN-E č. 1542/7 02.11.2021  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany" - parcela KN-E č. 1542/7 02.11.2021  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca-Košické Oľšany" - parcela KN-E č. 1542/7 02.11.2021  
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  VV _ Rozhodnutie  29.10.2021  12.11.2021
Okresný úrad Košice  Nízkoulhíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 - správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic - verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 04001 Košice do 18.11.2021  28.10.2021  
Obec Valaliky  VV - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania - Bytex Slovensko s.r.o., Košice 21.10.2021 05.11.2021
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania "Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Komenského č. 16, č.18 Košice 18.10.2021   02.11.2021
 Obec Kokšov-Bakša  VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - "Valaliky -rozšírenie kanalizácie a vodovodu"  13.10.2021  28.10.2021
Okresný úrad Košice-okolie VV- Oznámenie o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Valaliky 12.10.2021 27.10.2021
 Ministerstvo životného prostredia SR  Rozsah hodnotenia " ZEVO Košice - modernazicácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov  12.10.2021  27.10.2021
 Obec Valaliky  VV- Rozhodnutie - povoľuje odstránenie stavby rodinného domu súp.č. 1150 na pozemku KN-C parc. č. 988, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, kú Valaliky.  11.10.2021 26.10.2021 
Obec Valaliky VV- Stavebné povolenie - Prístavba bytovej jednotky k rodinnému domu - mapa 8.10.2021 25.10.2021
Pikolo, s.r.o. -VSD, a.s. Košice   VV-Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov , upozornenie, oznámenie  4.10.2021  30.10.2021
 Obec Valaliky  VV- Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - Významná obnova bytového domu ul. Železiarenská 32, 34, 36, Košice-Šaca,súp. č. 485  30.9.2021  15.10.2021
Daňový úrad Košice VV- o oznámení miesta uloženia písomností - Miroslav Kertes 28.09.2021 13.10.2021
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  VV- Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením- Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II.úsek 28.09.2021   13.10.2021
 Obec Kokšov-Baša  VV - Oznámenie o začatí územného konania o povolení líniovej stavby: Valaliky- rozšírenie kanalizácie a vodovodu"  22.09.2021  07.10.2021
Ministerstvo dopravy a výstavby SR   VV- Oznámenie o oprave zrejmej chyby  10.09.2021  27.09.2021
 Obec Valaliky  VV- Stavebné povolenie - Ladislav Nagy VV-Stavebné povolenie- doručenie písomnosti VV -Mgr. Brigita Drábiková  20.08.2021  06.09.2021
 Obec Valaliky  VV - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - doplnenie  16.8.2021  02.09.2021
 Obec Valaliky  VV - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby  16.8.2021  02.09.2021
 Obec Valaliky  VV - Rozhodnutie - Beáta Ileninová  16.8.2021  02.09.2021
 Obec Valaliky  VV- Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie - Polyak  16.8.2021  02.09.2021
Ministerstvo životného prostredia SR  ZEVO Košice-modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
 28.7.2021  18.8.2021
Okresný súd Košice-okolie   VV - Nezvestný András Tót - vyhlásenie sa mŕtvého  19.7.2021  19.7.2022
Obec Valaliky VV - Upovedomenie o podaní odvolania  Odvolanie voči Rozhodnutiu č. 350/3265/2021 19.07.2021 03.08.2021
Obec Valaliky VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 13.07.2021 28.07.2021
 Obec Valaliky  VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby  13.07.2021  28.07.2021
Obec Valaliky VV - Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania - Miroslav a Katarína Polyaková 30.6.2021 15.7.2021
Obec Valaliky  VV- Rozhodnutie - Zamietnutie ÚKSUP v Bratislave - "Prístupová cesta k areálu Skúšobnej stanice ÚKSUP"ÚKSUP"  16.6.2021  1.7.2021
Obec Valaliky VV - Oznámenie o začatí územného konania - "Valaliky-Buzice - zriadenie NN z TR2"  4.6.2021 21.6.2021
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí územného konania - "Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Kokšov-Bakša"  4.6.2021  21.6.2021
Ministerstvo životného prostredia SR ZEVO Košice-modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov -oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania. Informácia pre verejnosť tu:  Oznámenie o zmene tu: Zoznam rozhodnutia tu: Mapa širších vzťahov tu: 1.6.2021  
ÚKSUP Upovedomenie o začatí správneho konania - verejná vyhláška 27.05.2021  
Ondrej Palenčár

 Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na účely bývania stavba rodinný dom na pozemku KNC parc. 823, 824 k.ú. Valaliky

Príloha: situácia

 26.05.2021  
Okresný úrad Košice-okolie   VV- Oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností - katastrálne územie Haniska.  12.05.2021  27.05.2021
Obec Valaliky VV -Oznámenie o začatí konania - Ondrej Palenčár 22.4.2021 7.5.2021
Ministerstvo životného prostredia SR  Rozsah hodnotenia - Návrh - "Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho okolí" - Občania môžu podávať pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 5.5.2021 na MŽP SR Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1,81235  Bratislava 21.04.2021 5.5.2021
 Obec Valaliky  VV-Oprava rozhodnutia č. 168/578/2021-Va zo dňa 11.3.2021 - upovedomenie účastníkov konania - "Obnova bytového domu Letná č. 2 Košice  30.3.2021   16.4.2021
Ministerstvo životného prostredia SR Zámer:"Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho okolí" je zverejnený na:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/navysenie-kapacity-v-dobyvacom-priestore-cana-jeho-okoli . info pre verejnosť tu: Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10  Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko do 7.4.2021 na MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35  Bratislava 16.03.2021 7.04.2021
Obec Valaliky   VV - stavebné povolenie - Obnova bytového domu Letná č.2 Košice  15.03.2021  30.03.2021
Okresný úrad Košice Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu:„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ 11.3.2021 31.3.2021
Daňový úrad Košice VV- o oznámení miesta uloženia písomnosti - Miroslav Kertes 05.03.2021 22.03.2021
Obec Valaliky VV- Oznámenie o začatí konania  19.02.2021 06.03.2021
Obec Valaliky VV - Prevádzková budova AV GAST - príloha tu:  09.02.2021  
 Obec Valaliky VV-Rozhodnutie o umiestnení stavby -Ing. Lucia Vargová  18.1.2021  2.2.2021
Obec Valaliky   VV- Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Prístavby bytovej jednotky k rodinnému domu  03.12.2020  18.12.2020
 Obec Trstené pri Hornáde  VV-Stavebné povolenie-„Rozšírenie siete verejného osvetlenia“  03.12.2020 18.12.2020
Obec Valaliky VV - Oznámenie o začatí územného konania - Ing. Vargová 10.11.2020. 25.11.2020
 ObecValaliky  VV- Predlženie lehoty na doplnenie dôkazov - Polyak  10.11.2020  25.11.2020
Obec Trstené pri Hornáde   VV - Oznámenie ozačatí stavebného konania - Rozšírenieee siete verejného osvetlenia" SO 01 zriadenie siete VO, na pozemkoch KN-C parc. č. 511/1 a 521/20, katastrálne územie Valaliky  27.10.2020  11.11.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR VV - Rozhodnutie ministra č. 152/2020 - stavba "Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany, II.úsek" 15.10.2020 30.10.2020
 Obec Valaliky  VV_Stavebné povolenie mapa  28.09.2020  13.10.2020
Obec Valaliky VV- Rozhodnutie - prerušenie územného a stavebného konania 08.09.2020  23.09.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR VV - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu 14.8.2020 29.8.2020
Obec Vyšná Myšľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie

Príloha k rozhodnutiu

13.8.2020 28.8.2020
Bytex Slovensko, s.r.o. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie 13.8.2020 28.8.2020
Obec Valaliky  VV- Oznámenie o začatí konania 4.8.2020 19.8.2020
Obec Valaliky   VV- Rozhodnutie - povolenie odstranenia stavby rodinného domu súp.č. 68 na pozemku KN-C parc. č. 1078, katastrálne územie Valaliky.  10.7.2020  27.7.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  VV - Rozhodnutie - povolenie stavby. Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košicke Oľšany, II. úsek 3.7.2020 20.7.2020
 Obec Valaliky  VV- Zmena lehoty na dokončenie stavby rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami so samostatnými vstupmi, na pozemku KN-C parc. č. 1247/25, 1274/20, katastrálne územie Valalikyrodinného domu s dvomi bytovými jednotkami so samostatnými vstupmi, na pozemku KN-C parc. č. 1247/25, 1274/20, katastrálne územie Valaliky  3.7.2020  20.7.2020
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rodinného domu súp.č. 68 na pozemku KN-C parc. č. 1078, katastrálne územie Valaliky VV- 30.6.2020 15.7.2020
Obec Valaliky Oznámenie o začatí územného konania - začatie územného konania o umiestnení stavby:"Myslianska vyhliadka" 19.06.2020  
Obec Valaliky Oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška 12.06.2020  
Obec Trstené pri Hornáde 

 VV- Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Rozšírenie siete verejného osvetlenia 

Príloha k rozhodnutiu

 10.06.2020  
 Obec Trstené pri Hornáde  VV-Rozhodnutie o využiťí územia"Park Podlesná, Podlesná ulica, obec Valaliky, okres Košice-okolie" tu:   mapka tu:  04.06.2020  19.06.2020
 Okresný úrad Košice okolie

 Informácia o Oznámení_ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 tu:              Oznámenie o strategickom dokumente tu:

 15.05.2020  01.06.2020
Obec Trstené pri Hornáde VV - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby"Rozšírenie siete verejného osvetlenia", SO 01 zariadenie siete VO, na pozemkoch KN-C parc. č. 511/1 a 521/20, katastrálne územie Valaliky. 15.05.2020 01.06.2020
Pikolo s.r.o. poverená VSD,a.s. Košice VV - Výzva na vykonanie výrubu tu:  Oznámenia o plánovanom výrube NN tu:   Upozornenie tu: 14.05.2020 10.06.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR VV Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania -NDS- Rýchlostná cesta R2 06.05.2020 21.05.2020
Obec Trstené pri Hornáde   VV-Oznámenie o začatí územného konania o využití územia:"Park Podlesná, Podlesná ulica, obec Valaliky, okres Košice-okolie" : Mapa parku na Podlesnej ulici tu:  05.05.2020  20.05.2020
Okresný úrad Košice-okolie VV-Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodne stavby "Valaliky-rozšírenie kanalizácie" 22.04.2020 07.05.2020
 Okresný úrad Košice-okolie  Oznámenie VV - Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie  16.04.2020  16.05.2020
Daňový úrad Košice  VV-o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. Štofaniko oznámení miesta uloženia písomnosti - Ing. Štofanik 23.03.2020 07.04.2020
 Úrad verejného zdravotníctva SR  VV-Rozhodnutie -Zákaz hromadných podujatí  09.03.2020  do odvolania
Okresný úrad Košice-   VV - Valaliky - rozšírenie kanalizácie  21.02.2020  09.03.2020
 Distribúcia SPP Bratislava  VV - oznam vlastníkom poľnohospodárských pozemkov v KU Valaliky o vstupe vo verejnom záujme:  13.02.2020  16.03.2020
 Obec Valaliky  VV-Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - "Valaliky - rozšírenie kanalizácie", stavebný objekt SOI 01 Stoka"E1" rozšírenie, na pozemkoch KN-C parc. č. 551/20,551/14,551/25,551/37,578/5,578/7. katastrálne územie Valaliky.    Mapa  27.01.2020  11.02.2020
Obec Valaliky  VV-Stavebné povolenie - Dokončenie obnovy BD Buzulucká č. 22, 040 22 Košice 16.01.2020 31.01.2020
Obec Valaliky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania „Valaliky – rozšírenie kanalizácie

08.01.2020  23.01.2020
Daňový úrad Košice   VV o oznámení miesta uloženia písomnosti- Miroslav Kertes  23.12.201  07.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice  Oznámenie VV-stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" - SO 01 Zriadenie optického vedenia 18.12.2019 18.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice   Oznámenie VV- stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" -SO02 Úprava VN vedenia  18.12.2019  18.01.2020
Obec Valaliky  VV-oznámenie o začatí staveného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Buzulucká 22, Košice, v zast. Bytex Slovensko  17.12.2019  02.01.2020
       

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo