Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Verejné vyhlášky

Search Our Site

 

Žiadateľ   Názov verejnej vyhlášky Vyvesená dňa: Zvesená dňa:
         
Obec Valaliky    VV-Stavebné povolenie - Dokončenie obnovy BD Buzulucká č. 22, 040 22 Košice 16.01.2020 31.01.2020
Obec Valaliky  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania „Valaliky – rozšírenie kanalizácie

08.01.2020  23.01.2020
Daňový úrad Košice     VV o oznámení miesta uloženia písomnosti- Miroslav Kertes  23.12.201  07.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice    Oznámenie VV-stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" - SO 01 Zriadenie optického vedenia 18.12.2019 18.01.2020
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice     Oznámenie VV- stavba "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" -SO02 Úprava VN vedenia  18.12.2019  18.01.2020
Obec Valaliky    VV-oznámenie o začatí staveného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Buzulucká 22, Košice, v zast. Bytex Slovensko  17.12.2019  02.01.2020
 Okresný úrad Košice    VV-Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Oľšany".  05.12.2019  20.12.2019
 Heizer optik,s.r.o., Trhová Hradská    Oznámenie realizácie stavby VV "HDPE RÚRY Košický kraj+úsek SO 01 Prípojka HDPE RÚRY Košický kraj"  26.11.2019  11.12.2019
 Okresný úrad Košice    VV-Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Oľšany"  20.11.2019  05.12.2019
Mesto Košice   VV -Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice,Barca STL2-RS Šebastovce 15.11.2019 03.11.2019
 Mesto Košice    VV-Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - RS Šebastovce  16.10.2019  04.11.2019
Obec  Valaliky     Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Valaliky:  Územný plán obce Valaliky - Zadanie- Návrh na prerokovanie  14.10.2019  14.11.2019
 Obec Valaliky    VV-Povolenie zmeny v užívaní časti stavby -administratívna budova, na pozemku KN-C parc. č. 296/6, 296/7, súp.č.156 katastrálne územie Šebastovce  23.09.2019  08.10.2019
 Obec Valaliky    VV- Upovedomenie o podaní odvolania - Ing. Paulína Drotárová: Odvolanie 1: Odvolanie pokračovanie:  13.09.2019  30,09.2019
 Obec Valaliky    VV-Rozhodnutie - ustanovenie opatrovníka Zuzanu Semanovú - Ing. J.Kitteringham rod. Krčméryová, MuDr.D.Melek rod. Krčméryová  09.09.2019  24.09.2019
Obec Valaliky     VV-Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby IBV Geča: Mapa1: Mapa2:  04.09.2019  19.09.2019

Obec Valaliky

   VV - Upovedomenie o začatí konania - Mestská časť
Košice – Šebastovce, na povolenie zmeny v užívaní časti stavby administratívnej budovy súp. č. 156, na pozemku KN-C parc. č. 296/6, 296/7, katastrálne územie Šebastovce, na nový účel využitia: predaj a výroba zmrzliny
 21.08.2019  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Oľšany" - katastrálne územie Valaliky - parcelné číslo pozemku: KN-C č. 1346/91  21.08.2019  
Obec Valaliky   VV-rozhodnutie o povolení užívania stavby pre stavbu Výrobná hala – Koba Steel s.r.o. – Valaliky – II. Etapa  14.08.2019  
 Okresný úrad Košice    VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Oľšany" - katastrálne územie Valaliky - parcelné čísla pozemkov: KNC-C č.1346/82  09.08.2019  26008.2019
 Okresný úrad Košice    VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Oľšany" - katastrálne územie Valaliky - parcelné čísla pozemkov: KNC-C č. 1331/5, 1331/6, 1346/97, 1406/09, 1406/7, 1407/7 a 1407/8  09.08.2019  26.08.2019
Obec Valaliky   VV-Stavebné povolenie - "Požiarna zbrojnica - Garáž" - Obec Geča 09.08.2019 26.08.2019
 Obec Valaliky    VV-Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava_VN_vedenia" SO 01 Zriadenie optického vedenia, na pozemkoch v katastrálnom území Košice-Šebastovce a Valaliky. mapa mapa2  08.08.2019  23.08.2019
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí územného konania o povolení umiestnenia líniovej stavby:"IBV, stavebný objekt:Komunikácie IBV, na pozemku KN-C par.č. 646/23, 646/38, 568/1 (KN-E parc. č. 763/2), 666 (KN-E parc. č. 763/1) k.ú. Geča. 05.08.2019 20.08.2019
Okresný úrad Košice-okolie     Oznámenie VV- o vydaní povolenia na výrub a odstránenie stromov a krov, ktorý bude realizovaný v rámci stavby"Rýchlostná cesta R2 Šaca_Košické Olšany,II. úsek"  02.08.2019  17.08.2019
 Ministerstvo životného prostredia SR  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania- Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-saca-kosicke-olsany-i-ii-usek-: Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava do 12.8.2019.

02.08.2019   17.08.2019
Mesto Košice   VV-Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2-RS Šebastovce" 30.07.2019 14.08.2019
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice    VV o mieste uloženia písomnosti - Michal Šimko  11.07.2019  26.07.2019
Okresný úrad Košice-okolie   VV- zápis údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu katastra nehnuteľností 11.07.2019 26.07.2019
 Obec Valaliky    VV-Rozhodnutie - Zuzana Murdoch- Zuzana Semanová  09.07.2019  24.07.2019
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Koba Steel s.r.o. 09.07.2019 24.07.2019
 Obec Valaliky    VV - Oznámenie o začatí konania - povolenie na stavbu "Požiarna zbrojnica-Garáž" - kú Geča  09.07.2019  24.07.2019
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí územného konania o povolení umiestnenia líniovej stavby: "V317 - Šebastovce-Valaliky-úprava VN vedenia" SO 01 Zriadenie optického vedenia 09.07.2019 24.07.2019
Okresný úrad Košice   Oznámenie VV - Agrodroon, s.r.o., Mgr. Drahoslav Drotár - odvolanie proti rozhodnutiu mesta KOšice 24.6.2019 9.7.2019
Okresný úrad Košice-okolie   

 Oznámenie VV _NDS a.s., Bratislava -výrub stromov a krov v lokalita č. L1 a L2 v k.ú.Valaliky

Prehľadná situácia lokalít výrubu drevín 1

Prehľadná situácia lokalít výrubu drevín 2

 24.6.2019  9.7.2019
Okresný úrad Košice-okolie   Oznámenie VV o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Valaliky - rozšírenie vodovodu" 26.04.2019 13.05.2019
 Obec Valaliky    VV - Rozhodnutie - Povolenie zmeny v užívaní časti stavby - Košice-Terasa  19.03.2019  03.04.2019
Okresný úrad Košice-okolie   VV - Oznámenie VV- vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Valaliky-rozšírenie vodovodu". 19.03.2019 03.04.2019
Mesto Košice     Rozhodnutie o umiestnení stavby "Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2- RS Šebastovce"  28.02.2019  15.03.2019
Ministerstvo životného prostredia SR   Rozsah hodnotenia určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť "Strategický park Haniska". 25.02.2019 12.03.2019
Daňový úrad Košice   VV- Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Patrícia Sedreiová 04.02.2019 19.02.2019
 Obec Valaliky    VV- Upovedomenie o začatí konania - Lorincová Lenka 04.02.2019  19.02.2019
Obec Valaliky   VV_Stavebné povolenie - Augustín Zubko a Miluše Zubková 29.01.2019 13.02.2019
Obec Valaliky   VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " Valaliky- rozšírenie vododovu", na pozemkoch KN-C parc. č. 551/43, 551/14, 551/20, 551/26, 551/21, 551/15, 551/37, 578/5, 551/18, katastrálne územie Valaliky. 24.01.2019 08.02.2019
Mesto Košice     Oznámenie o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania "Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2-RS Šebastovce"  23.01.2019  07.02.2019
Okresný úrad Košice   Územný plán mesta Košice - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 21.01.2019 28.02.2019
Obec Valaliky   VV - Stavebné povolenie na líniovú stavbu: Prístupová komunikácia na prcelu č. 216/1 na pozemkoch KN-C parc. č. 1297/24, 1297/28, 1297/17, katastrálne územie Valaliky 17.01.2019 01.02.2019
VVS, a.s.   VV - Oznámenie o začatí územného konania 20.12.2018  
Daňový úrad Košice   VV - o oznámení miesta uloženia písomnosti 18.12.2018  
Obec Valaliky     VV - Rozhodnutie- Povolenie užívať stavbu - Košice-Šaca, Železiarenská 21,23  12.12.2018  27.12.2018
Obec Valaliky     VV - Rozhodnutie- Povolenie užívať stavbu - Košice-Šaca, Železiarenská 33, 35, 37  12.12.2018  27.12.2018
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania- Augustín Zubka a Miluše Zubková 6.12.2018 21.12.2018
 Ministerstvo životného prostredia SR  

 Zámer Strategického parku Haniska

Informácia pre verejnosť

 22.11.2018  
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí stavebného konania - Prístupová komunikácia na parcelu č. 216/1, na pozemkoch KN-C parc. č. 1297/24, 1297/28, 1297/17. 20.11.2018 05.12.2018
Obec Valaliky     VV- Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania- Obnova bytového domu Železiarenská č. 21,23, Košice  19.11.2018  04.12.2018
 Okresný úrad Košice-okolie    Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. ÚPN obce Haniska"  12.11.2018  26.11.2018
Mesto Košice   Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania "Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - RS Šebastovce" 09.11.2018 26.11.2018
Obec Valaliky   Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Valaliky 2018-2022 24.10.2018  
Obec Valaliky     VV-Stavebné povolenia- Matej Eliáš  24.10.2018  
Obec Valaliky   VV- Rozhodnutie o zastavení konania - Vincent Podracký ml. 10.10.2018  
Obec Valaliky   VV - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - EliášOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Eliáš 26.09.2018  
Obec Valaliky   Stavebné povolenie 24.09.2018  
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Krivá č. 8, 10, Košice   Stavebné povolenie 24.09.2018  
Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Budapeštianska č. 30, 32, Košice   Stavebné povolenie 24.09.2018  
Obec Valaliky   Oznámenieo začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Čorgovská 18, Valaliky 06.09.2018  21.09.2018
Obec Valaliky   Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania- Vlastníci bytov a nebytových priestorov b.d. Krivá č.8, 10, Košice  03.09.2018 18.09.2018
Obec Valaliky   Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - Vlastníci bytov a nebytových priestorov b.d. Budapeštianska č. 30, 32, Košice 03.09.2018 18.09.2018
Obec Valaliky    VV-chodník-kokšovská ul.  21.06.2018  
Obec Valaliky     VV-o mieste uloženia písomnosti - Michal Šimko  07.06.2018  21.06.2018
Obec Valaliky   Oznámenie o uložení zásielky na pošte - Vankovic 31.5.2018 17.06.2018
Obec Valaliky   VV-Rozhodnutie-Povolenie úžívať stavbu "Obnova bytového domu Aleľovo nábrežie č. 34,36,38, Košice 29.05.2018 13.06.2018
Okresný úrad Košice   Strategický dokument "Územný plán mesta Košice"-správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie" 28.05.2018 15.06.2018
Mesto Košice   Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice-Šebastovce" 28.05.2018 15.06.2018
Obec Valaliky   Oznámenie o uložení zásielky na pošte Valaliky - Róbert Prokop 28.05.2018 14.06.2018
Obec Valaliky   Oznámenie o uloženi zásielky na pošte Valaliky - Tomáš Palko 28.05.2018 14.06.2018
Okresný úrad Košice   Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020 - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 21.05.2018 06.06.2018
Obec Valaliky     VV- Zmena lehoty na dokončenie stavby "Výrobná hala Koba Steel, s.r.o.-Valaliky"  15.05.2018  30.5.2018
Obec Valaliky   VV-Rozhodnutie-Povolenie užívať stavbu "Komplexná obnova bytového domu Kisdyho č. 1-3, 5-7, 11.05.2018 25.5.2018
 Valaliky-Ohlasovňa pobytu    Oznámenie o zrušení pobytu - Natália Mária Kaánová  09.05.2018  24.5.2018
Obec Valaliky   Oznámenie o uložení zásielky na pošte- Roman Theimer 09.05.2018 26.5.2018
 Bytex Slovensko s.r.o., Čárskeho 7, Košice    Oznámenie o vykonaní ohliadky  04.05.2018  
 Valaliky-Ohlasovňa pobytu   Oznamenie o zrušení pobytu- Vincent Vadás 30.4.2018 16.5.2018
 Obec Valaliky    VV_Oznámenie o vykonaní obhliadky - "Komplexná obnova bytového domu Kisdyho č. 1,3,5,7,Košice"  17.04.2018  02.05.2018
 Obec Valaliky    VV-Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení líniovej stavby:"Chodník pri ceste III/3340(III/06822), na pozemkoch KN-C parc.č. 1402,1371, KN-E parc. č. 1-67/1, KN-C parc. č. 1409/1 (KN-E parc. č. 1-65/1), kú Valaliky....  16.04.2018  02.05.2018
Obec Valaliky     VV-Výzva na odstránenie závad a prerušenie konania- Komplexna obnova bytového domu Kisdyhoč.1,3,5,7,Košice  06.03.2018  21.03.2018
Obec Valaliky   VV-Výzva na odstránenie závad a prerušenie konania- bytový dom Alešovo nábrežie 34,36,38 Košice 22.02.2018 09.03.2018
Okresný úrad Košice   Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena" 07.02.2018 22.02.2018
 Obec Valaliky    VV-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania-Komplexna obnova bytového domu Kisdyho č.1-3-5-7, 040 01  Košice  07.02.2018  23.02.2018
Okresný úrad Košice   VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu R4 Košice-Milhosť 31.1.2018 15.2.2018
Obec Valaliky   VV - Oznámenie o vykonaní ohliadky - bytového domu na pozemku KN-C parc. č. 3940,3941,3942, KÚ Staré mesto 30.1.2018 14.2.2018
Obec Valaliky   VV - Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania 19. 1. 2018 15. 2 2018
Okresný úrad Košice-okolie  

Zámer _Teplovodné rybné hospodárstvo Valaliky tu:

Písomné stanovisko k vyššie zverejnenému zámeru je možné doručiť na adresu:Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 04170 Košice najneskôr do 8.2.2018

18.1.2018 08.02.2018
Obec Valaliky   VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Sokoľany - Kanalizácia" 8. 1. 2018 4. 2. 2018
Obec Valaliky   VV-Rozhodnutie- ustanovenie opatrovníka_Patrikovi Leškovi - Ing. Jozefa Leška 29.12.2017 15.1.2018
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí územného konania - Ing. Jozef Leško 29.12.2017 15.1.2018
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí územného konania - Sokoľany - Kanalizácia 22.11.2017 7. 12. 2017
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o vykonaní ohliadky - bytový dom na pozemku KN-C parc.č. 3940,3941,3942, katastrálne územie Košice- Severné mesto 10.11.2017 27.11.2017
Obec Valaliky   VV_ Oznámenie o začatí územného konania - Patrik Eliáš 12.09.2017 27.09.2017
Obec Valaliky   VV- Rozhodnutie-účastníkov Patrikovi Eliášovi ustanovuje opatrovníka - Ing Jozefa Leška 12.09.2017 27.09.2017
Obec Valaliky   VV-Výzva na odstránenie závad a prerušenie konania_ bytový dom na ulici Alešovo nábrežie č. 34,36,38 23.08.2017 07.09.2017
Obec Valaliky   VV- Povolenie- stavba garáže - A.Burik, M. Buriková 03.08.2017 18.08.2017
Obec Valaliky   VV_Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania - Obnova bytového domu Košice, Alešovo nábrežie č. 34,36,38 31.07.2017 15.08.2017
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Burik, Buriková 13.06.2017 28.06.2017
Okresný úrad Košice-okolie   Oznámenie VV - vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP 2017/005245 na zmenu vodnej stavby "Valaliky-úprava potoka Myslavka" pred jej dokončením. Zmena termínu ukončenia stavby: 30.04.2018 25.05.2017 10.06.2017
Obec Valaliky   VV - Stavebné povolenie - Vincent Timko a Janka Timková, koordinačný plán + zastavovací plán 25.4.2017 10.05.2017
Obec Valaliky   VV - stavebné povolenie - obnova bytového domu 11.04.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania 11.04.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania 11.04.2017  
Obec Valaliky   VV - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Vincent Timko, Jana Timková 24.03.2017 10.04.2017
Obec Valaliky   VV _Stavebné povolenie _ Ing. Michal Kalis a Lucia Kalisová 22.03.2017 06.04.2017
Obec Valaliky   VV-Stavebné povolenie - Obnova bytového domu Železiarenská č. 33,35,37, Košice 06.03.2017 21.03.2017
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Ing. Michl Kalis, Lucie Kalisová 02.03.2017 17.03.2017
Obec Valaliky   VV - Oznámenie o začatí stavebného konania - bytový dom- Železiarenská 21,23 - Košice - Šaca, v zastúpení správcom Bytex Slovensko, s.r.o. 14.02.2017 28.02.2017
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice   Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Obec Valaliky   VV-Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KS_Valaliky_PnTR". 08.02.2017 23.02.2017
Obec Valaliky   VV-Rozhodnutie-dodatočné povolenie stavby chaty na účely individuálnej rekreácie - Bc. Miroslav Šlávko 07.02.2017 22.02.2017
Obec Valaliky   Zverejnenie - návrh spoločnosti AV GAST, s.r.o. Košice na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Prevádzková budova AV GAST, s.r.o. na pozemku KN-C parc. č. 1300/2, katastrálne územie Valaliky. 25.01.2017  
Obec Kokšov Bakša   VV - Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení líniovej stavby: Rozšírenie distribučnej siete plynovod D90 ul. Na Homôlke časť Bernátovce. 20.01.2017 06.02.2017
Obec Valaliky   VV- Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - stavebník _ Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Železiarenská č. 33,35,37 Košice - Šaca 20.01.2017 06.02.2017
Obec Valaliky   VV - Oznámenie o začatí územného konania o povolení umiestnenia líniovej stavby: INS_FTTH_KS_Valaliky_PnTU 19.01.2017 03.02.2017
Obec Valaliky   Oznámenie o začatí konania - Bc. Ľubomír Kostík 18.01.2017 02.02.2017
Auctioneer s.r.o., Bratislava   Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - rodinný dom na parcele č. 1065/2 16.01.2017 30.01.2017
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby- Bc. Miroslav Šlávka 12.01.2017 27.01.2017
Okresný úrad Košice-okolie  

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Kokšov - Bakša

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-koksov-baksa.Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie do 23.12.2016

 

9,12.2016 27.12.2016
Obec Valaliky   VV-dodatočné povolenie stavby_ skladovo- administratívna budova-Tomáš Horváth 30.11.2016 15.12.2016
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice   Oznámenie VV - vo veci stavby "Valaliky-ul. Okružná - Úprava NN" 14.11.2016 14.12.2016
Okresný úrad Košice-okolie  

Oznámenie VV o vydaní vodoprávneho povolenia na zmenu užívania vodnej stavby "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád - Slanec, stavba Valaliky, Geča - kanalizácia"

Rozhodnutie - povolenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., zmenu stavby "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád- Slanec, stavba Valaliky, Geča - kanalizácia".

26.10.2016 10.11.2016
Okresný úrad Košice-okolie  

Oznámenie VV o vydaní vodoprávneho povolenia na zmenu vodnej stavby "Valaliky, Geča - skupinový vodovod"

Rozhodnutie - povolenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., zmenu vodnej stavby "Valaliky,Geča - Skupinový vodovod"

20.10.2016 04.11.2016
Obec Valaliky   VV - stavebné povolenie - kopaná studňa - Ing. Norbert Sajka, Ždaňa 19.10.2016 03.11.2016
Obec Valaliky   VV - Zmena lehoty na dokončenie stavby- Ing. Vlasta Syrová 13.10.2016 28.10.2016
Auctioneer, s.r.o.   Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 022/2016 29.09.2016 31.10.2016
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice  

Oznámenie VV-- Valaliky_Plotova_Staničná- úprava NN a DP

27.09.2016 27.10.2016
Obec Valaliky  

VV-Stavebné povolenie - "Valaliky, ul. Slnečná - Úprava NN" : SO-01: Nové elektrické vedenie na pozemku KN-C parc. č. 599/6, v katastrálnom území Valaliky.

21.09.2016 06.10.2016
Obec Valaliky  

Stavebné povolenie

14.09.2016  
Obec Valaliky  

Oznámenie o začatí správneho konania

14.09.2016  
Okresný úrad Košice  

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice" tu:

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu okresný úrad zverejní na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice

07.09.2016  
Okresný úrad Košice-okolie   Oznámenie VV - Vodoprávne konanie 02.09.2016 19.09.2016
Obec Valaliky   VV_Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania o povolení líniovej stavby - Valaliky - ulica Okružná - Úprava NN" SO 01 - Nové elektrické vedenie". 31.08.2016 16.09.2016
Okresný úrad Košice  

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022“ tu:

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022“ Okresný úrad Košice zverejnil na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

30.08.2016 14.09.2016
Obec Valaliky   VV- Stavebné povolenie- Milan Sviatko 26.08.2016 12.09.2016
Okresný úrad Košice-okolie Odbor starostlivosti o životné prostredie   Oznámenie VV-povolenie na užívanie vodnej stavby Valaliky,Geča-skupinový vodovod". 18.08.2016 02.09.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR   Rozhodnutie - povolenie- Rýchlostná cesta R4 18.08.2016 02.09.2016
Obec Valaliky   VV_Rozhodnutie o začatí spojeného územného a stavebného konania_ Sajko, Sajková 17.08.2016 02.09.2016
Obec Valaliky   VV_Rozhodnutie- dodatočné povolenie na účely bývania stavbu rodinného domu -Tomáš Horváth, Ivana Horváthová 02.08.2016 17.08.2016
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Tomáš Horváth 02.08.2016 17.08.2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Juhásová 08.04.2015 23.4.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Eliáš 01.04.2015 16.4.2015
Bytex Slovensko, s.r.o.   VV-Stavebné povolenie-zateplenie BD, Alešovo nábrežie č. 34,36,38, Košice 24.03.2015 08.04.2015
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania-Bytex Slovensko 25.2.2015 12.3.2015
Union zdravotná poisťovňa,a.s.. Bratislava   VV-Oznámenie o mieste uloženia nedoplatkov - Šimko,Kováč 24.2.2015 11.3.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice   VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky_Eliáš 24.2.2015 11.302015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice   VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky_Podracký 17.02.2015 04.03.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice   VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky_Jarima

17.02.2015

04.03.2015
Obec Valaliky   VV-Oznámenie stavebného povolenia-Sopko

06.02.2015

23.02.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice   VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ladislav Mašľar

02.02.2015

17.02.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice   VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky-Mária Juhásová

27.01.2015

11.02.2015
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Košice   VV_Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby"Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany" 20.01.2015 04.02.2015
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR   VV-Rýchlostná cesta R4 _Košice_Milhosť 19.01.2015 04.02.2015
Obec Valaliky   VV-Stavebné povolenie - Horváth 15.1.2015 30.1.2015
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania-Sopko 12.1.2015 27.1.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice   VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Eliáš 12.1.2015 27.1.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice   VV_Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Avakian Aeron Jet 29.12.2014 12.01.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice   VV_Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Podracký 23.12.2014 07.01.2015
Obec Valaliky   VV - Rozdohutie -Obnova bytového domu na ulici Humenskej 19.12.2014 05.01.2015
Obec Valaliky   VV_Rozhodnutie - Významná obnova bytového domu na ulici Hlinkovej 19.12.2014 05.01.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.   VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Podracký Imrich 18.12.2014 05.01.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.   VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Hrobárová, Juhásová 16.12.2014 02.01.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.   VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Jarima 16.12.2014 02.01.2015
Obec Valaliky   VV - Rozhodnutie č. 114/3823/2014-Va zo dňa 08.12.2014 - Jaroslav Gaži 09.12.2014 02.01.2015
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR   VV- Rozhodnutie-Rýchlostná cesta R4 3.12.2014 18.12.2014
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania 02.12.2014 17.12.2014
Obec Valaliky   VV-Stavebné povolenie na rodinný dom Bódy, Bódyová 28.11.2014 12.12.2014
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania_Hlinkova 26.11.2014 11.12.2014
Obec Valaliky   VV-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania_Humenska 26.11.2014 11.12.2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Košice   VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 21.11.2014 8.12.2014
Obec Valaliky   VV-Rozhodnutie-Iveta Leščinská 20.11.2014 5.12.2014

Obec Valaliky

  VV-Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby_Jaroslav_Gaži 19.11.2014 4.12.2014

Obec Valaliky

  VV-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania -Bódy, Bódyová 13.11.2014 28.11.2014

Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Košice

  VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Pavol Peha 13.11.2014 28.11.2014

Obec Trstené pri Hornáde

  VV- Stavebné povolenie - RRVO _ Slnečná ulica 12.11.2014 27.11.2014

Okresný úrad Košice

  VV-Oznámenie o začatí územného konania 7.11.2014 24.11.2014

Obec Valaliky

  VV- Výzva - Iveta Leščinská 3.11.2014 18.11.2014

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa

  VV- Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dušan Jarima 30.10.2014 18.11.2014
Obec Valaliky  

VV- upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu tu:

20.10.2014 3.11.2014

Agro Valaliky, a.s.

MOLD TRADE, s.r.o

  VV - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri KONOPNÉ: 20.10.2014 30.10.2014

Ministerstvo dopravy,

výstavby a regionálneho

rozvoja SR

  VV-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania čítaj tu: 17.10.2014 3.11.2014

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo