Verejné vyhlášky

Search Our Site

 

Žiadateľ Názov verejnej vyhlášky Vyvesená dňa: Zvesená dňa:
       
Obec Valaliky VV-Výzva na odstránenie závad a prerušenie konania- bytový dom Alešovo nábrežie 34,36,38 Košice 22.02.2018 09.03.2018
Okresný úrad Košice Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena" 07.02.2018 22.02.2018
 Obec Valaliky  VV-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania-Komplexna obnova bytového domu Kisdyho č.1-3-5-7, 040 01  Košice  07.02.2018  23.02.2018
Okresný úrad Košice VV- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu R4 Košice-Milhosť 31.1.2018 15.2.2018
Obec Valaliky VV - Oznámenie o vykonaní ohliadky - bytového domu na pozemku KN-C parc. č. 3940,3941,3942, KÚ Staré mesto 30.1.2018 14.2.2018
Obec Valaliky VV - Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania 19. 1. 2018 15. 2 2018
Okresný úrad Košice-okolie

Zámer _Teplovodné rybné hospodárstvo Valaliky tu:

Písomné stanovisko k vyššie zverejnenému zámeru je možné doručiť na adresu:Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 04170 Košice najneskôr do 8.2.2018

18.1.2018 08.02.2018
Obec Valaliky VV - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Sokoľany - Kanalizácia" 8. 1. 2018 4. 2. 2018
Obec Valaliky VV-Rozhodnutie- ustanovenie opatrovníka_Patrikovi Leškovi - Ing. Jozefa Leška 29.12.2017 15.1.2018
Obec Valaliky VV- Oznámenie o začatí územného konania - Ing. Jozef Leško 29.12.2017 15.1.2018
Obec Valaliky VV- Oznámenie o začatí územného konania - Sokoľany - Kanalizácia 22.11.2017 7. 12. 2017
Obec Valaliky VV- Oznámenie o vykonaní ohliadky - bytový dom na pozemku KN-C parc.č. 3940,3941,3942, katastrálne územie Košice- Severné mesto 10.11.2017 27.11.2017
Obec Valaliky VV_ Oznámenie o začatí územného konania - Patrik Eliáš 12.09.2017 27.09.2017
Obec Valaliky VV- Rozhodnutie-účastníkov Patrikovi Eliášovi ustanovuje opatrovníka - Ing Jozefa Leška 12.09.2017 27.09.2017
Obec Valaliky VV-Výzva na odstránenie závad a prerušenie konania_ bytový dom na ulici Alešovo nábrežie č. 34,36,38 23.08.2017 07.09.2017
Obec Valaliky VV- Povolenie- stavba garáže - A.Burik, M. Buriková 03.08.2017 18.08.2017
Obec Valaliky VV_Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania - Obnova bytového domu Košice, Alešovo nábrežie č. 34,36,38 31.07.2017 15.08.2017
Obec Valaliky VV- Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Burik, Buriková 13.06.2017 28.06.2017
Okresný úrad Košice-okolie Oznámenie VV - vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP 2017/005245 na zmenu vodnej stavby "Valaliky-úprava potoka Myslavka" pred jej dokončením. Zmena termínu ukončenia stavby: 30.04.2018 25.05.2017 10.06.2017
Obec Valaliky VV - Stavebné povolenie - Vincent Timko a Janka Timková, koordinačný plán + zastavovací plán 25.4.2017 10.05.2017
Obec Valaliky VV - stavebné povolenie - obnova bytového domu 11.04.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania 11.04.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania 11.04.2017  
Obec Valaliky Rozhodnutie - Bc. Ľubomír Kostík 11.04.2017  
Obec Valaliky VV - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Vincent Timko, Jana Timková 24.03.2017 10.04.2017
Obec Valaliky VV _Stavebné povolenie _ Ing. Michal Kalis a Lucia Kalisová 22.03.2017 06.04.2017
Obec Valaliky VV-Stavebné povolenie - Obnova bytového domu Železiarenská č. 33,35,37, Košice 06.03.2017 21.03.2017
Obec Valaliky VV- Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Ing. Michl Kalis, Lucie Kalisová 02.03.2017 17.03.2017
Obec Valaliky VV - Oznámenie o začatí stavebného konania - bytový dom- Železiarenská 21,23 - Košice - Šaca, v zastúpení správcom Bytex Slovensko, s.r.o. 14.02.2017 28.02.2017
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Okresný úrad Košice Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 13.02.2017  
Obec Valaliky VV-Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KS_Valaliky_PnTR". 08.02.2017 23.02.2017
Obec Valaliky VV-Rozhodnutie-dodatočné povolenie stavby chaty na účely individuálnej rekreácie - Bc. Miroslav Šlávko 07.02.2017 22.02.2017
Obec Valaliky Zverejnenie - návrh spoločnosti AV GAST, s.r.o. Košice na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Prevádzková budova AV GAST, s.r.o. na pozemku KN-C parc. č. 1300/2, katastrálne územie Valaliky. 25.01.2017  
Obec Kokšov Bakša VV - Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení líniovej stavby: Rozšírenie distribučnej siete plynovod D90 ul. Na Homôlke časť Bernátovce. 20.01.2017 06.02.2017
Obec Valaliky VV- Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania - stavebník _ Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Železiarenská č. 33,35,37 Košice - Šaca 20.01.2017 06.02.2017
Obec Valaliky VV - Oznámenie o začatí územného konania o povolení umiestnenia líniovej stavby: INS_FTTH_KS_Valaliky_PnTU 19.01.2017 03.02.2017
Obec Valaliky Oznámenie o začatí konania - Bc. Ľubomír Kostík 18.01.2017 02.02.2017
Auctioneer s.r.o., Bratislava Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - rodinný dom na parcele č. 1065/2 16.01.2017 30.01.2017
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby- Bc. Miroslav Šlávka 12.01.2017 27.01.2017
Okresný úrad Košice-okolie

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Kokšov - Bakša

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-koksov-baksa.Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie do 23.12.2016

 

9,12.2016 27.12.2016
Obec Valaliky VV-dodatočné povolenie stavby_ skladovo- administratívna budova-Tomáš Horváth 30.11.2016 15.12.2016
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Oznámenie VV - vo veci stavby "Valaliky-ul. Okružná - Úprava NN" 14.11.2016 14.12.2016
Okresný úrad Košice-okolie

Oznámenie VV o vydaní vodoprávneho povolenia na zmenu užívania vodnej stavby "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád - Slanec, stavba Valaliky, Geča - kanalizácia"

Rozhodnutie - povolenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., zmenu stavby "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád- Slanec, stavba Valaliky, Geča - kanalizácia".

26.10.2016 10.11.2016
Okresný úrad Košice-okolie

Oznámenie VV o vydaní vodoprávneho povolenia na zmenu vodnej stavby "Valaliky, Geča - skupinový vodovod"

Rozhodnutie - povolenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., zmenu vodnej stavby "Valaliky,Geča - Skupinový vodovod"

20.10.2016 04.11.2016
Obec Valaliky VV - stavebné povolenie - kopaná studňa - Ing. Norbert Sajka, Ždaňa 19.10.2016 03.11.2016
Obec Valaliky VV - Zmena lehoty na dokončenie stavby- Ing. Vlasta Syrová 13.10.2016 28.10.2016
Auctioneer, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 022/2016 29.09.2016 31.10.2016
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

Oznámenie VV-- Valaliky_Plotova_Staničná- úprava NN a DP

27.09.2016 27.10.2016
Obec Valaliky

VV-Stavebné povolenie - "Valaliky, ul. Slnečná - Úprava NN" : SO-01: Nové elektrické vedenie na pozemku KN-C parc. č. 599/6, v katastrálnom území Valaliky.

21.09.2016 06.10.2016
Obec Valaliky

Stavebné povolenie

14.09.2016  
Obec Valaliky

Oznámenie o začatí správneho konania

14.09.2016  
Okresný úrad Košice

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice" tu:

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu okresný úrad zverejní na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice

07.09.2016  
Okresný úrad Košice-okolie Oznámenie VV - Vodoprávne konanie 02.09.2016 19.09.2016
Obec Valaliky VV_Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania o povolení líniovej stavby - Valaliky - ulica Okružná - Úprava NN" SO 01 - Nové elektrické vedenie". 31.08.2016 16.09.2016
Okresný úrad Košice

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022“ tu:

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022“ Okresný úrad Košice zverejnil na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

30.08.2016 14.09.2016
Obec Valaliky VV- Stavebné povolenie- Milan Sviatko 26.08.2016 12.09.2016
Okresný úrad Košice-okolie Odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie VV-povolenie na užívanie vodnej stavby Valaliky,Geča-skupinový vodovod". 18.08.2016 02.09.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Rozhodnutie - povolenie- Rýchlostná cesta R4 18.08.2016 02.09.2016
Obec Valaliky VV_Rozhodnutie o začatí spojeného územného a stavebného konania_ Sajko, Sajková 17.08.2016 02.09.2016
Obec Valaliky VV_Rozhodnutie- dodatočné povolenie na účely bývania stavbu rodinného domu -Tomáš Horváth, Ivana Horváthová 02.08.2016 17.08.2016
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Tomáš Horváth 02.08.2016 17.08.2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Juhásová 08.04.2015 23.4.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Eliáš 01.04.2015 16.4.2015
Bytex Slovensko, s.r.o. VV-Stavebné povolenie-zateplenie BD, Alešovo nábrežie č. 34,36,38, Košice 24.03.2015 08.04.2015
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania-Bytex Slovensko 25.2.2015 12.3.2015
Union zdravotná poisťovňa,a.s.. Bratislava VV-Oznámenie o mieste uloženia nedoplatkov - Šimko,Kováč 24.2.2015 11.3.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky_Eliáš 24.2.2015 11.302015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky_Podracký 17.02.2015 04.03.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky_Jarima

17.02.2015

04.03.2015
Obec Valaliky VV-Oznámenie stavebného povolenia-Sopko

06.02.2015

23.02.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ladislav Mašľar

02.02.2015

17.02.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice VV-Oznámenie o mieste uloženia zásielky-Mária Juhásová

27.01.2015

11.02.2015
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Košice VV_Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby"Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany" 20.01.2015 04.02.2015
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR VV-Rýchlostná cesta R4 _Košice_Milhosť 19.01.2015 04.02.2015
Obec Valaliky VV-Stavebné povolenie - Horváth 15.1.2015 30.1.2015
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania-Sopko 12.1.2015 27.1.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Eliáš 12.1.2015 27.1.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice VV_Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Avakian Aeron Jet 29.12.2014 12.01.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Košice VV_Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Podracký 23.12.2014 07.01.2015
Obec Valaliky VV - Rozdohutie -Obnova bytového domu na ulici Humenskej 19.12.2014 05.01.2015
Obec Valaliky VV_Rozhodnutie - Významná obnova bytového domu na ulici Hlinkovej 19.12.2014 05.01.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Podracký Imrich 18.12.2014 05.01.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Hrobárová, Juhásová 16.12.2014 02.01.2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Jarima 16.12.2014 02.01.2015
Obec Valaliky VV - Rozhodnutie č. 114/3823/2014-Va zo dňa 08.12.2014 - Jaroslav Gaži 09.12.2014 02.01.2015
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR VV- Rozhodnutie-Rýchlostná cesta R4 3.12.2014 18.12.2014
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania 02.12.2014 17.12.2014
Obec Valaliky VV-Stavebné povolenie na rodinný dom Bódy, Bódyová 28.11.2014 12.12.2014
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania_Hlinkova 26.11.2014 11.12.2014
Obec Valaliky VV-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania_Humenska 26.11.2014 11.12.2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Košice VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 21.11.2014 8.12.2014
Obec Valaliky VV-Rozhodnutie-Iveta Leščinská 20.11.2014 5.12.2014

Obec Valaliky

VV-Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby_Jaroslav_Gaži 19.11.2014 4.12.2014

Obec Valaliky

VV-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania -Bódy, Bódyová 13.11.2014 28.11.2014

Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Košice

VV-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Pavol Peha 13.11.2014 28.11.2014

Obec Trstené pri Hornáde

VV- Stavebné povolenie - RRVO _ Slnečná ulica 12.11.2014 27.11.2014

Okresný úrad Košice

VV-Oznámenie o začatí územného konania 7.11.2014 24.11.2014

Obec Valaliky

VV- Výzva - Iveta Leščinská 3.11.2014 18.11.2014

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa

VV- Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dušan Jarima 30.10.2014 18.11.2014
Obec Valaliky

VV- upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu tu:

20.10.2014 3.11.2014

Agro Valaliky, a.s.

MOLD TRADE, s.r.o

VV - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri KONOPNÉ: 20.10.2014 30.10.2014

Ministerstvo dopravy,

výstavby a regionálneho

rozvoja SR

VV-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania čítaj tu: 17.10.2014 3.11.2014

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo